[Nvda-dev] commit r1961 - in trunk: installer/locale/hr source/locale/hr/LC_MESSAGES source/locale/ja/LC_MESSAGES

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Nvda-dev] commit r1961 - in trunk: installer/locale/hr source/locale/hr/LC_MESSAGES source/locale/ja/LC_MESSAGES

NVDA Subversion
Author: pvagner
Date: Thu Apr 24 08:21:03 2008
New Revision: 1961

Log:
* updated japanese and croatian language files
* also updated croatian language strings for the NVDA installer

Modified:
   trunk/installer/locale/hr/langstrings.txt
   trunk/source/locale/hr/LC_MESSAGES/nvda.po
   trunk/source/locale/ja/LC_MESSAGES/nvda.po

Modified: trunk/installer/locale/hr/langstrings.txt
==============================================================================
--- trunk/installer/locale/hr/langstrings.txt (original)
+++ trunk/installer/locale/hr/langstrings.txt Thu Apr 24 08:21:03 2008
@@ -1,11 +1,11 @@
 ;Croatian
 LangString msg_WelcomePageTitle ${LANG_Croatian} "Dobrodo�li u instalaciju programa  ${PRODUCT}, besplatnog �ita�a ekrana za MS Windows baziranog na otvorenom kodu"
-LangString msg_WelcomePageText ${LANG_Croatian} "Autorska prava  2006 - 2008  Michael Curran\n\
+LangString msg_WelcomePageText ${LANG_Croatian} "Autorska prava  2006 - 2008  NVDA doprinositelji\n\
 Ova instalacija �e na va� sustav instalirati program ${PRODUCT}\n\
  Preporu�ujemo da prije nastavka instalacije zatvorite sve otvorene aplikacije. To �e omogu�iti instalaciju sustavnih komponenti bez ponovnog pokretanja ra�unala.$\n"
 LangString msg_READMEText ${LANG_Croatian} "Pregledati datoteku Readme  (Preporu�eno)"
 LangString msg_NVDAWebSite ${LANG_Croatian} "Posjetite originalnu NVDA web stranicu"
-LangString msg_NVDARunning ${LANG_Croatian} "Kopija programa Nvda je ve� u�itana u va� sustav. Ista �e biti isklju�ena prije nastavkapokrenute  NVDA instalacije."
+LangString msg_NVDARunning ${LANG_Croatian} "Kopija programa Nvda je ve� u�itana u va� sustav. Ista �e biti isklju�ena prije nastavka pokrenute  NVDA instalacije."
 LangString msg_SpeechInstall ${LANG_Croatian} "�elite li koristiti govornu instalaciju za program NVDA? Pritisnite ENTER tipku za nastavak govorne instalacije, ili pritisnite ESCAPE tipku za instalaciju bez govora."
 LangString msg_RemoveNVDA ${LANG_Croatian} "Jeste li potpuno sigurni da �elite deinstalirati $(^Name) i sve pripadaju�e komponente?"
 LangString msg_NVDAConfigFound ${LANG_Croatian} "Instaler je na va�em sustavu prona�ao konfiguracijsku datoteku kojom se program NVDA koristi. �elite li izbrisati NVDA konfiguracijsku datoteku?"

Modified: trunk/source/locale/hr/LC_MESSAGES/nvda.po
==============================================================================
--- trunk/source/locale/hr/LC_MESSAGES/nvda.po (original)
+++ trunk/source/locale/hr/LC_MESSAGES/nvda.po Thu Apr 24 08:21:03 2008
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-25 19:55+Croatian Standard Time\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-25 19:55+Zagreb\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-24 09:23+Croatian Standard Time\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-24 09:23+Zagreb\n"
 "Last-Translator: Mario Percinic <[hidden email]> and Hrvoje "
 "Katic<[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Hr Mario Percinic<[hidden email] and Hrvoje "
@@ -40,31 +40,6 @@
 msgid "variant"
 msgstr "vrsta"
 
-#: api.py:183 api.py:186
-msgid "virtual buffer pass through"
-msgstr "premoštavanje virtualnog spremnika"
-
-#: api.py:183 appModules\_default.py:45 appModules\_default.py:120
-#: appModules\_default.py:130 appModules\_default.py:140
-#: appModules\_default.py:150 appModules\_default.py:521
-#: appModules\_default.py:603 appModules\_default.py:645
-#: appModules\_default.py:655 appModules\_default.py:665
-#: appModules\_default.py:675 keyboardHandler.py:53 keyboardHandler.py:55
-#: keyboardHandler.py:57 speech.py:356 speech.py:362
-#: virtualBuffers\__init__.py:199
-msgid "off"
-msgstr "isključeno"
-
-#: api.py:186 appModules\_default.py:42 appModules\_default.py:123
-#: appModules\_default.py:133 appModules\_default.py:143
-#: appModules\_default.py:153 appModules\_default.py:606
-#: appModules\_default.py:648 appModules\_default.py:658
-#: appModules\_default.py:668 appModules\_default.py:678 keyboardHandler.py:53
-#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:351
-#: virtualBuffers\__init__.py:199
-msgid "on"
-msgstr "uključeno"
-
 #: appModuleHandler.py:228
 msgid "Error in appModule %s"
 msgstr "Greška u aplikacijskom modulu %s"
@@ -77,11 +52,32 @@
 msgid "Could not load default module "
 msgstr "Ne mogu učitati glavni modul "
 
-#: appModules\_default.py:47
+#: appModules\_default.py:50 appModules\_default.py:117
+#: appModules\_default.py:127 appModules\_default.py:137
+#: appModules\_default.py:147 appModules\_default.py:605
+#: appModules\_default.py:653 appModules\_default.py:663
+#: appModules\_default.py:673 appModules\_default.py:683 keyboardHandler.py:53
+#: keyboardHandler.py:55 keyboardHandler.py:57 speech.py:326
+#: virtualBufferHandler.py:87 virtualBuffers\__init__.py:209
+msgid "on"
+msgstr "uključeno"
+
+#: appModules\_default.py:53 appModules\_default.py:114
+#: appModules\_default.py:124 appModules\_default.py:134
+#: appModules\_default.py:144 appModules\_default.py:515
+#: appModules\_default.py:602 appModules\_default.py:650
+#: appModules\_default.py:660 appModules\_default.py:670
+#: appModules\_default.py:680 keyboardHandler.py:53 keyboardHandler.py:55
+#: keyboardHandler.py:57 speech.py:331 speech.py:337
+#: virtualBufferHandler.py:87 virtualBuffers\__init__.py:209
+msgid "off"
+msgstr "isključeno"
+
+#: appModules\_default.py:55
 msgid "keyboard help %s"
 msgstr "tipkovni pomoćnik %s"
 
-#: appModules\_default.py:48
+#: appModules\_default.py:56
 msgid ""
 "Turns keyboard help on and off. When on, pressing a key on the keyboard will "
 "tell you what script is associated with it, if any."
@@ -90,85 +86,73 @@
 "neku od tipaka na tipkovnici, dobija se odgovor koja tipka je odgovorna za "
 "koju skriptu (ako skripta postoji)"
 
-#: appModules\_default.py:72 cursorManager.py:225
+#: appModules\_default.py:80 cursorManager.py:229
 msgid "no selection"
 msgstr "nema odabira"
 
-#: appModules\_default.py:74 speech.py:263 speech.py:407 textBuffer.py:536
-#: textBuffer.py:540 textBuffer.py:542 textBuffer.py:548
+#: appModules\_default.py:82 speech.py:238 speech.py:382 textBuffer.py:537
+#: textBuffer.py:541 textBuffer.py:543 textBuffer.py:549
 msgid "selected %s"
 msgstr "odabrano %s"
 
-#: appModules\_default.py:82
+#: appModules\_default.py:90
 msgid "Reports the current date and time"
 msgstr "Izvještava trenutan datum i vrijeme"
 
-#: appModules\_default.py:88 appModules\_default.py:95
-msgid "rate %d%%"
-msgstr "brzina %d%%"
-
-#: appModules\_default.py:89
-msgid "Increases the speech rate by 5 percent"
-msgstr "Povećava brzinu govora za 5%"
-
-#: appModules\_default.py:96
-msgid "decreases the speech rate by 5 percent"
-msgstr "Smanjuje brzinu govora za 5%"
-
-#: appModules\_default.py:101
+#: appModules\_default.py:95
 msgid "Increases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Povećava trenutno aktivnu postavku u lancu postavki za govornu jedinicu"
 
-#: appModules\_default.py:106
+#: appModules\_default.py:100
 msgid "Decreases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Smanjuje trenutno aktivnu postavku u lancu postavki za govornu jedinicu"
 
-#: appModules\_default.py:111
+#: appModules\_default.py:105
 msgid "Moves to the next available setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Premiješta se na sljedeću moguću postavku u lancu postavki za govornu "
 "jedinicu"
 
-#: appModules\_default.py:116
+#: appModules\_default.py:110
 msgid "Moves to the previous available setting in the synth settings ring"
 msgstr ""
 "Premiješta se na prethodnu moguću postavku u lancu postavki za govornu "
 "jedinicu"
 
-#: appModules\_default.py:125
+#: appModules\_default.py:119
 msgid "speak typed characters"
 msgstr "izgovor upisanih znakova"
 
-#: appModules\_default.py:126
+#: appModules\_default.py:120
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed characters"
 msgstr "Uključuje i isključuje izgovor upisanih znakova"
 
-#: appModules\_default.py:135
+#: appModules\_default.py:129
 msgid "speak typed words"
 msgstr "izgovor upisanih riječi"
 
-#: appModules\_default.py:136
+#: appModules\_default.py:130
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed words"
 msgstr "Uključuje i isključuje izgovor upisanih riječi"
 
-#: appModules\_default.py:145
+#: appModules\_default.py:139
 msgid "speak command keys"
 msgstr "izgovor naredbenih tipaka"  
 
-#: appModules\_default.py:146
+#: appModules\_default.py:140
 msgid ""
 "Toggles on and off the speaking of typed keys, that are not specifically "
 "characters"
 msgstr ""
 "uključuje i isključuje izgovor utipkanih tipaka koje nisu određeni znakovi"
 
-#: appModules\_default.py:155
+#: appModules\_default.py:149
 msgid "speak punctuation"
 msgstr "izgovor interpunkcije"
 
-#: appModules\_default.py:156
+#: appModules\_default.py:150
 msgid ""
 "Toggles on and off the speaking of punctuation. When on NVDA will say the "
 "names of punctuation symbols, when off it will be up to the synthesizer as "
@@ -178,36 +162,36 @@
 "izgovarati imena interpunkcijskih simbola, a kada je isključeno tada ovisi "
 "o postavkama govorne jedinicekako će interpunkcija biti izgovorena"
 
-#: appModules\_default.py:159
+#: appModules\_default.py:153
 msgid "Move mouse to navigator"
 msgstr "Premješta miš na navigator"
 
-#: appModules\_default.py:164
+#: appModules\_default.py:158
 msgid "object has no location"
 msgstr "objekt nema lokaciju"
 
-#: appModules\_default.py:167
+#: appModules\_default.py:161
 msgid "Moves the mouse pointer to the current navigator object."
 msgstr "Premiješta pokazivač miša na trenutni objekt navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:170
+#: appModules\_default.py:164
 msgid "Move navigator object to mouse"
 msgstr "Premješta objekt navigatora na miš"
 
-#: appModules\_default.py:179 appModules\_default.py:209
-#: appModules\_default.py:229 appModules\_default.py:242
-#: appModules\_default.py:255 appModules\_default.py:268
-#: appModules\_default.py:281 appModules\_default.py:304
-#: appModules\_default.py:327 appModules\_default.py:336
-#: appModules\_default.py:627
+#: appModules\_default.py:173 appModules\_default.py:203
+#: appModules\_default.py:223 appModules\_default.py:236
+#: appModules\_default.py:249 appModules\_default.py:262
+#: appModules\_default.py:275 appModules\_default.py:298
+#: appModules\_default.py:321 appModules\_default.py:330
+#: appModules\_default.py:632
 msgid "no navigator object"
 msgstr "nema objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:200
+#: appModules\_default.py:194
 msgid "%s copied to clipboard"
 msgstr "%s kopirano u međuspremnik"
 
-#: appModules\_default.py:204
+#: appModules\_default.py:198
 msgid ""
 "Reports the current navigator object or, if pressed three times, Copies name "
 "and value of current navigator object to the clipboard"
@@ -215,56 +199,56 @@
 "Izvještavao trenutnom objektu navigatora  ili ako je pritisnut tri puta "
 "kopira sadržaj i vrijednost navigacijskog objekta u međuspremnik"
 
-#: appModules\_default.py:212
+#: appModules\_default.py:206
 msgid "No location information for navigator object"
 msgstr "Nema informacije olokaciji za navigator objekta"
 
-#: appModules\_default.py:214
+#: appModules\_default.py:208
 msgid "%d wide by %d high, located %d from left and %d from top"
 msgstr "%d širina po %d visina, smješteno %d od lijevo i %d od vrha"
 
-#: appModules\_default.py:215
+#: appModules\_default.py:209
 msgid "Reports the hight, width and position of the current navigator object"
 msgstr "Izvještava o visini, širini i položaju trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:220 appModules\_default.py:585
+#: appModules\_default.py:214 appModules\_default.py:583
 msgid "no focus"
 msgstr "nema fokusa"
 
-#: appModules\_default.py:222
+#: appModules\_default.py:216
 msgid "move to focus"
 msgstr "pomakni se na fokus"
 
-#: appModules\_default.py:224
+#: appModules\_default.py:218
 msgid "Sets the navigator object to the current focus"
 msgstr "Postavlja objekt navigacije na trenutni fokus"
 
-#: appModules\_default.py:236
+#: appModules\_default.py:230
 msgid "No parents"
 msgstr "nema roditelja"
 
-#: appModules\_default.py:237
+#: appModules\_default.py:231
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the parent of the object it is currently on."
 msgstr ""
 "Postavlja objekt navigatora na roditelj objekta na kojem se trenutno nalazi."
 
-#: appModules\_default.py:249
+#: appModules\_default.py:243
 msgid "No next"
 msgstr "Nema sljedećeg"
 
-#: appModules\_default.py:250
+#: appModules\_default.py:244
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the next object to the one it is currently on"
 msgstr ""
 "Postavlja objekt navigatora na sljedeći objekt do onog na kojemu se "
 "trenutno nalazi"
 
-#: appModules\_default.py:262
+#: appModules\_default.py:256
 msgid "No previous"
 msgstr "Nema prethodnog"
 
-#: appModules\_default.py:263
+#: appModules\_default.py:257
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the previous object to the one it is currently "
 "on"
@@ -272,11 +256,11 @@
 "Postavlja objekt navigatora na prethodni objekt do onog na kojem se trenutno "
 "nalazi"
 
-#: appModules\_default.py:275
+#: appModules\_default.py:269
 msgid "No children"
 msgstr "Nema djece"
 
-#: appModules\_default.py:276
+#: appModules\_default.py:270
 msgid ""
 "Sets the navigator object to the first child object to the one it is "
 "currently on"
@@ -284,25 +268,25 @@
 "Postavlja objekt navigatora na prvi dijete objekt do onog na kojem se "
 "trenutno nalazi"
 
-#: appModules\_default.py:298
+#: appModules\_default.py:292
 msgid "end of flow"
 msgstr "kraj protoka"
 
-#: appModules\_default.py:299
+#: appModules\_default.py:293
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows to."
 msgstr ""
 "Postavlja objekt navigatora u pravcu objekta do kojeg taj objekt protiče"
 
-#: appModules\_default.py:321
+#: appModules\_default.py:315
 msgid "Beginning of flow"
 msgstr "Početak protoka"
 
-#: appModules\_default.py:322
+#: appModules\_default.py:316
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows from."
 msgstr ""
 "Postavlja objekt navigatora u pravcu objekta od kojeg taj objekt protiče"
 
-#: appModules\_default.py:330
+#: appModules\_default.py:324
 msgid ""
 "Performs the default action on the current navigator object (example: "
 "presses it if it is a button)."
@@ -310,11 +294,11 @@
 "Izvršava glavnu akciju na trenutnom objektu navigatora (primjerice: izvrš"
 "ava njegovu aktivaciju tj. pritišće ga ako se radi o gumbu)."
 
-#: appModules\_default.py:341
+#: appModules\_default.py:335
 msgid "inside"
 msgstr "uvučeno"
 
-#: appModules\_default.py:344
+#: appModules\_default.py:338
 msgid ""
 "Reports where the current navigator object is by reporting each of its "
 "ancestors"
@@ -322,24 +306,24 @@
 "Izvještava gdje se nalazi trenutni objekt navigatora na taj način da "
 "izvještava o svakom od njegovih predaka"
 
-#: appModules\_default.py:350 appModules\_default.py:362
-#: appModules\_default.py:404 textBuffer.py:363 textBuffer.py:390
-#: textBuffer.py:411 textBuffer.py:432 virtualBuffers_old\__init__.py:269
+#: appModules\_default.py:344 appModules\_default.py:356
+#: appModules\_default.py:398 textBuffer.py:364 textBuffer.py:391
+#: textBuffer.py:412 textBuffer.py:433 virtualBuffers_old\__init__.py:270
 msgid "top"
 msgstr "Vrh"
 
-#: appModules\_default.py:352
+#: appModules\_default.py:346
 msgid "Moves the review cursor to the top line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta kursor za pregled na gornji redak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:364
+#: appModules\_default.py:358
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta kursor za pregled na prethodni redak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:374
+#: appModules\_default.py:368
 msgid ""
 "Reports the line of the current navigator object where the review cursor is "
 "situated"
@@ -347,31 +331,31 @@
 "Izvještava o retku trenutnog objekta navigatora gdje je smješten kursor za "
 "pregled"
 
-#: appModules\_default.py:384 appModules\_default.py:392
-#: appModules\_default.py:426 textBuffer.py:368 textBuffer.py:381
-#: textBuffer.py:402 textBuffer.py:423 virtualBuffers_old\__init__.py:284
+#: appModules\_default.py:378 appModules\_default.py:386
+#: appModules\_default.py:420 textBuffer.py:369 textBuffer.py:382
+#: textBuffer.py:403 textBuffer.py:424 virtualBuffers_old\__init__.py:285
 msgid "bottom"
 msgstr "dno"
 
-#: appModules\_default.py:386
+#: appModules\_default.py:380
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta kursor za pregled na sljedeći redak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:394
+#: appModules\_default.py:388
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the bottom line of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta pregledni kursor na donji redak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:406
+#: appModules\_default.py:400
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous word of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta pregledni kursor na prethodnu riječ trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:416
+#: appModules\_default.py:410
 msgid ""
 "Speaks the word of the current navigator object where the review cursor is "
 "situated"
@@ -379,17 +363,17 @@
 "Izgovara riječ trenutnog objekta navigatora gdje je smješten pregledni "
 "kursor"
 
-#: appModules\_default.py:428
+#: appModules\_default.py:422
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next word of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta pregledni kursor na sljedeću riječ trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:436 appModules\_default.py:448
+#: appModules\_default.py:430 appModules\_default.py:442
 msgid "left"
 msgstr "lijevo"
 
-#: appModules\_default.py:438
+#: appModules\_default.py:432
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the start of the line where it is situated, in "
 "the current navigator object"
@@ -397,14 +381,14 @@
 "Premiješta pregledni kursor na početak redka gdje je isti smješten u "
 "trenutnom objektu navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:456
+#: appModules\_default.py:450
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the previous character of the current navigator "
 "object"
 msgstr ""
 "Premiješta pregledni kursor na prethodni znak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:471
+#: appModules\_default.py:465
 msgid ""
 "Reports the character of the current navigator object where the review "
 "cursor is situated"
@@ -412,17 +396,17 @@
 "Izvještava o znaku trenutnog objekta navigatora gdje je pregledni kursor "
 "smješten"
 
-#: appModules\_default.py:481 appModules\_default.py:498
+#: appModules\_default.py:475 appModules\_default.py:492
 msgid "right"
 msgstr "desno"
 
-#: appModules\_default.py:489
+#: appModules\_default.py:483
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the next character of the current navigator object"
 msgstr ""
 "Premiješta pregledni kursor na sljedeći znak trenutnog objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:500
+#: appModules\_default.py:494
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the end of the line where it is situated, in the "
 "current navigator object"
@@ -430,7 +414,7 @@
 "Premiješta pregledni kursor na kraj redka gdje je on smješten u trenutnom "
 "objektu navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:507
+#: appModules\_default.py:501
 msgid ""
 "Moves the review cursor to the position of the system caret, in the current "
 "navigator object"
@@ -438,7 +422,7 @@
 "Premiješta pregledni kursor na položaj sustavnog kursora u trenutnom "
 "objektu navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:514
+#: appModules\_default.py:508
 msgid ""
 "Moves the system caret to the position of the review cursor , in the current "
 "navigator object"
@@ -446,19 +430,19 @@
 "Premiješta sustavni kursor na položaj kursora za pregled, u trenutnom "
 "objektu navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:523
+#: appModules\_default.py:517
 msgid "beeps"
 msgstr "zvučni signali"
 
-#: appModules\_default.py:525
+#: appModules\_default.py:519
 msgid "talk"
 msgstr "izgovor"
 
-#: appModules\_default.py:527
+#: appModules\_default.py:521
 msgid "speech mode %s"
 msgstr "način izgovora %s"
 
-#: appModules\_default.py:529
+#: appModules\_default.py:523
 msgid ""
 "Toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off NVDA "
 "will not speak anything. If beeps then NVDA will simply beep each time it "
@@ -471,7 +455,7 @@
 "nešto izgovoriti. Ako je namješteno na izgovor, NVDA će govoriti "
 "standardnim izgovorom."
 
-#: appModules\_default.py:533
+#: appModules\_default.py:531
 msgid ""
 "Toggles virtualBuffer pass-through mode on and off. When on, keys will pass "
 "straight through the current virtualBuffer, allowing you to interact with a "
@@ -482,15 +466,15 @@
 "i tako da djeluju s kontrolama bez da virtualni spremnik  koristi tipku za "
 "još nešto."
 
-#: appModules\_default.py:537
+#: appModules\_default.py:535
 msgid "Quits NVDA!"
 msgstr "Izlazi iz  NVDA!"
 
-#: appModules\_default.py:541
+#: appModules\_default.py:539
 msgid "Shows the NVDA interface window"
 msgstr "Prikazuje NVDA prozor korisničkog sučelja"  
 
-#: appModules\_default.py:546
+#: appModules\_default.py:544
 msgid ""
 "reads from review cursor  up to end of current text, moving the review "
 "cursor as it goes"
@@ -498,68 +482,68 @@
 "čita od preglednog kursora sve do kraja trenutnog teksta, premiještajući "
 "pregledni kursor u skladu s kretanjem"
 
-#: appModules\_default.py:551
+#: appModules\_default.py:549
 msgid "reads from navigator object "
 msgstr "čita od objekta navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:563
+#: appModules\_default.py:561
 msgid "reads from system caret up to end of text, moving the caret as it goes"
 msgstr ""
 "čita od sustavnog kursora sve do kraja teksta, premiještajući kursor u "
 "skladu s kretanjem"
 
-#: appModules\_default.py:586
+#: appModules\_default.py:584
 msgid "reports the object with focus"
 msgstr "izvještava o objektu s fokusom"
 
-#: appModules\_default.py:592 appModules\mplayerc.py:30
+#: appModules\_default.py:589
 msgid "no status bar found"
 msgstr "traka stanja nije pronađena"
 
-#: appModules\_default.py:599 appModules\mplayerc.py:37
+#: appModules\_default.py:598
 msgid ""
 "reads the current aplication status bar and moves the navigation cursor to it"
 msgstr ""
 "čita trenutnu traku stanja aplikacije i premiješta kursor za navigaciju na "
 "istu"
 
-#: appModules\_default.py:608
+#: appModules\_default.py:607
 msgid "Report object under mouse"
 msgstr "Izvjesti o objektu ispod miša"
 
-#: appModules\_default.py:609
+#: appModules\_default.py:608
 msgid "Toggles on and off the reporting of objects under the mouse"
 msgstr "Uključuje i isključuje izvještaj o objektima ispod miša"
 
-#: appModules\_default.py:615
+#: appModules\_default.py:614
 msgid "Reports the title of the current application or foreground window"
 msgstr "Izvještava o trenutnoj aplikaciji ili o prozoru ispred"
 
-#: appModules\_default.py:622
+#: appModules\_default.py:621
 msgid "speaks the current foreground object"
 msgstr "čita trenutni objekt ispred teksta"
 
-#: appModules\_default.py:631 cursorManager.py:242
+#: appModules\_default.py:636 cursorManager.py:246
 msgid "copied to clipboard"
 msgstr "%s kopirano u međuspremnik"
 
-#: appModules\_default.py:635
+#: appModules\_default.py:640
 msgid "Control ID: %s"
 msgstr "ID kontrole: %s"
 
-#: appModules\_default.py:636
+#: appModules\_default.py:641
 msgid "Class: %s"
 msgstr "Klasa: %s"
 
-#: appModules\_default.py:638
+#: appModules\_default.py:643
 msgid "internal text: %s"
 msgstr "interni tekst: %s"
 
-#: appModules\_default.py:639
+#: appModules\_default.py:644
 msgid "text: %s"
 msgstr "tekst: %s"
 
-#: appModules\_default.py:641
+#: appModules\_default.py:646
 msgid ""
 "reports some info about the current navigator object, mainly useful for "
 "developers. When pressed 2 times it copies control id, class and internal "
@@ -568,21 +552,21 @@
 "izvještava o nekim informacijama o trenutnom objektu navigatora, "
 "prvenstveno korisno za programere: id kontrole, klasa i interni tekst"
 
-#: appModules\_default.py:650
+#: appModules\_default.py:655
 msgid "Beep on progress bar updates"
 msgstr "Zvučni signal prilikom ažuriranja trake napretka"
 
-#: appModules\_default.py:651
+#: appModules\_default.py:656
 msgid "Toggles on and off the beeping on progress bar updates"
 msgstr ""
 "Uključuje i isključuje zvučno signaliziranje prilikom ažuriranja trake "
 "napredka"
 
-#: appModules\_default.py:660
+#: appModules\_default.py:665
 msgid "report dynamic content changes"
 msgstr "izvijesti o promjenama dinamičkog sadržaja"
 
-#: appModules\_default.py:661
+#: appModules\_default.py:666
 msgid ""
 "Toggles on and off the reporting of dynamic content changes, such as new "
 "text in dos console windows"
@@ -590,55 +574,55 @@
 "Uključuje i isključuje izviješće o promjenama dinamičkog sadržaja, kao "
 "što je novi tekst u prozorima dos konzole"
 
-#: appModules\_default.py:670
+#: appModules\_default.py:675
 msgid "caret moves review cursor"
 msgstr "sustavni kursor pomiče pregledni kursor"
 
-#: appModules\_default.py:671
+#: appModules\_default.py:676
 msgid ""
 "Toggles on and off the movement of the review cursor due to the caret moving."
 msgstr ""
 "Uključuje i isključuje pomicanje preglednog kursora s obzirom na pomicanje "
 "strelice."
 
-#: appModules\_default.py:680
+#: appModules\_default.py:685
 msgid "focus moves navigator object"
 msgstr "fokus pomiče objekt navigatora"
 
-#: appModules\_default.py:681
+#: appModules\_default.py:686
 msgid ""
 "Toggles on and off the movement of the navigator object due to focus changes"
 msgstr ""
 "Uključuje i isključuje pomicanje objekta navigatora s obzirom na promjene "
 "fokusa"
 
-#: appModules\_default.py:693
+#: appModules\_default.py:698
 msgid "no system battery"
 msgstr "nema baterije"
 
-#: appModules\_default.py:695
+#: appModules\_default.py:700
 msgid "%d percent"
 msgstr "%d posto"
 
-#: appModules\_default.py:696
+#: appModules\_default.py:701
 msgid "AC power on"
 msgstr "Električno napajanje priključeno"
 
-#: appModules\_default.py:698
+#: appModules\_default.py:703
 msgid "%d hours and %d minutes remaining"
 msgstr "preostalo je %d sati i %d minuta"
 
-#: appModules\_default.py:700
+#: appModules\_default.py:705
 msgid "reports battery status and time remaining if AC is not plugged in"
 msgstr ""
 "izvještava o stanju baterije i preostalom vremenu ako električno napajanje "
 "nije priključeno"
 
-#: appModules\_default.py:704
+#: appModules\_default.py:709
 msgid "Pass next key through"
 msgstr "Zaobiđi sljedeću tipku"
 
-#: appModules\_default.py:705
+#: appModules\_default.py:710
 msgid ""
 "The next key that is pressed will not be handled at all by NVDA, it will be "
 "passed directly through to Windows."
@@ -646,19 +630,19 @@
 "Sljedeća tipka koja se pritisne neće biti manipulirana od strane programa "
 "NVDA, već ćedirektno biti proslijeđena u operativni sustav MS Windows."
 
-#: appModules\_default.py:709
+#: appModules\_default.py:714
 msgid "Currently running application is %s."
 msgstr "Trenutna aktivna aplikacija je %s."
 
-#: appModules\_default.py:714
+#: appModules\_default.py:719
 msgid "default module"
 msgstr "Glavni modul"
 
-#: appModules\_default.py:715
+#: appModules\_default.py:720
 msgid "and currently loaded module is %s"
 msgstr "i trenutna aktivna aplikacija je%s"
 
-#: appModules\_default.py:716
+#: appModules\_default.py:721
 msgid ""
 "Speaks filename of the active application along with name of the currently "
 "loaded appmodule"
@@ -666,43 +650,43 @@
 "Izgovara trenutan naziv datoteke  aktivne aplikacije te naziv trenutnouč"
 "itanog aplikacijskog modula"
 
-#: appModules\_default.py:720
+#: appModules\_default.py:725
 msgid "Shows NVDA general settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za općenite postavke"
 
-#: appModules\_default.py:724
+#: appModules\_default.py:729
 msgid "Shows NVDA synthesizer dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za govornu jedinicu"
 
-#: appModules\_default.py:728
+#: appModules\_default.py:733
 msgid "Shows NVDA voice settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za glasovne postavke"
 
-#: appModules\_default.py:732
+#: appModules\_default.py:737
 msgid "Shows NVDA keyboard settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za postavke tipkovnice"
 
-#: appModules\_default.py:736
+#: appModules\_default.py:741
 msgid "Shows NVDA mouse settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za postavke miša"
 
-#: appModules\_default.py:740
+#: appModules\_default.py:745
 msgid "Shows NVDA object presentation settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za postavke prezentacije objekta"
 
-#: appModules\_default.py:744
+#: appModules\_default.py:749
 msgid "Shows NVDA virtual buffers settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za postavke virtualnih spremnika"
 
-#: appModules\_default.py:748
+#: appModules\_default.py:753
 msgid "Shows NVDA document formatting settings dialog"
 msgstr "Prikazuje NVDA dijaloški okvir za postavke oblikovanja dokumenta"
 
-#: appModules\_default.py:753
+#: appModules\_default.py:758
 msgid "Saves current NVDA configuration to file"
 msgstr "Sprema trenutnu konfiguraciju u datoteku"
 
-#: appModules\_default.py:757
+#: appModules\_default.py:762
 msgid "loads NVDA configuration from file, overriding current changes"
 msgstr ""
 "Učitava NVDA konfiguraciju iz datoteke prepravljajući trenutne promjene"
@@ -779,7 +763,7 @@
 msgid "sent: %s"
 msgstr "poslano: %s"
 
-#: characterSymbols.py:17 characterSymbols.py:18 speech.py:67 speech.py:631
+#: characterSymbols.py:17 characterSymbols.py:18 speech.py:80 speech.py:607
 msgid "blank"
 msgstr "prazno"
 
@@ -787,7 +771,7 @@
 msgid "null"
 msgstr "ništa"
 
-#: characterSymbols.py:20 controlTypes.py:187
+#: characterSymbols.py:20 controlTypes.py:188
 msgid "tab"
 msgstr "tabulator"
 
@@ -903,12 +887,12 @@
 msgid "right bracket"
 msgstr "uglate"
 
-#: characterSymbols.py:49 controlTypes.py:257
+#: characterSymbols.py:49 controlTypes.py:258
 msgid "caret"
 msgstr "krović"
 
-#: characterSymbols.py:50 controlTypes.py:293 textBuffer.py:279
-#: textBuffer.py:321
+#: characterSymbols.py:50 controlTypes.py:294 textBuffer.py:280
+#: textBuffer.py:322
 msgid "underline"
 msgstr "potcrtavanje"
 
@@ -932,10 +916,10 @@
 msgid "tilda"
 msgstr "tilda"
 
-#: characterSymbols.py:56 virtualBuffers_old\MSHTML.py:253
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260 virtualBuffers_old\adobe.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:274 virtualBuffers_old\gecko.py:256
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:267
+#: characterSymbols.py:56 virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:264 virtualBuffers_old\adobe.py:266
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:277 virtualBuffers_old\gecko.py:259
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:270
 msgid "bullet"
 msgstr "grafička oznaka"
 
@@ -943,745 +927,755 @@
 msgid "dot dot dot"
 msgstr "tri točkice"
 
-#: controlTypes.py:165
+#: controlTypes.py:166
 msgid "unknown object"
 msgstr "nepoznat objekt"
 
-#: controlTypes.py:166
+#: controlTypes.py:167
 msgid "window"
 msgstr "prozor"
 
-#: controlTypes.py:167
+#: controlTypes.py:168
 msgid "title bar"
 msgstr "naslovna traka"
 
-#: controlTypes.py:168
+#: controlTypes.py:169
 msgid "pane"
 msgstr "ploha"
 
-#: controlTypes.py:169
+#: controlTypes.py:170
 msgid "dialog"
 msgstr "dijaloški okvir"
 
-#: controlTypes.py:170
+#: controlTypes.py:171
 msgid "check box"
 msgstr "potvrdni okvir"
 
-#: controlTypes.py:171
+#: controlTypes.py:172
 msgid "radio button"
 msgstr "radio gumb"
 
-#: controlTypes.py:172
+#: controlTypes.py:173
 msgid "text"
 msgstr "tekst"
 
-#: controlTypes.py:173
+#: controlTypes.py:174
 msgid "edit"
 msgstr "uređivanje"
 
-#: controlTypes.py:174
+#: controlTypes.py:175
 msgid "button"
 msgstr "gumb"
 
-#: controlTypes.py:175
+#: controlTypes.py:176
 msgid "menu bar"
 msgstr "traka izbornika"
 
-#: controlTypes.py:176
+#: controlTypes.py:177
 msgid "menu item"
 msgstr "element izbornika"
 
-#: controlTypes.py:177 controlTypes.py:284
+#: controlTypes.py:178 controlTypes.py:285
 msgid "menu"
 msgstr "izbornik"
 
-#: controlTypes.py:178
+#: controlTypes.py:179
 msgid "combo box"
 msgstr "odabirni okvir"
 
-#: controlTypes.py:179
+#: controlTypes.py:180
 msgid "list"
 msgstr "popis"
 
-#: controlTypes.py:180
+#: controlTypes.py:181
 msgid "list item"
 msgstr "popisni element"
 
-#: controlTypes.py:181
+#: controlTypes.py:182
 msgid "graphic"
 msgstr "grafika"
 
-#: controlTypes.py:182
+#: controlTypes.py:183
 msgid "help balloon"
 msgstr "pomoćni balončić"
 
-#: controlTypes.py:183
+#: controlTypes.py:184
 msgid "tool tip"
 msgstr "alatni savjetnik"
 
-#: controlTypes.py:184
+#: controlTypes.py:185
 msgid "link"
 msgstr "link"
 
-#: controlTypes.py:185
+#: controlTypes.py:186
 msgid "tree view"
 msgstr "prikaz stabla"
 
-#: controlTypes.py:186
+#: controlTypes.py:187
 msgid "tree view item"
 msgstr "element prikaza stabla"
 
-#: controlTypes.py:188
+#: controlTypes.py:189
 msgid "tab control"
 msgstr "kontrolna kartica"
 
-#: controlTypes.py:189
+#: controlTypes.py:190
 msgid "slider"
 msgstr "klizač"
 
-#: controlTypes.py:190
+#: controlTypes.py:191
 msgid "progress bar"
 msgstr "traka napretka"
 
-#: controlTypes.py:191
+#: controlTypes.py:192
 msgid "scroll bar"
 msgstr "klizna traka"
 
-#: controlTypes.py:192
+#: controlTypes.py:193
 msgid "status bar"
 msgstr "traka stanja"
 
-#: controlTypes.py:193
+#: controlTypes.py:194
 msgid "table"
 msgstr "tablica"
 
-#: controlTypes.py:194
+#: controlTypes.py:195
 msgid "cell"
 msgstr "ćelija"
 
-#: controlTypes.py:195
+#: controlTypes.py:196
 msgid "column"
 msgstr "stupac"
 
-#: controlTypes.py:196
+#: controlTypes.py:197
 msgid "row"
 msgstr "redak"
 
-#: controlTypes.py:197
+#: controlTypes.py:198
 msgid "frame"
 msgstr "okvir"
 
-#: controlTypes.py:198
+#: controlTypes.py:199
 msgid "tool bar"
 msgstr "alatna traka"
 
-#: controlTypes.py:199
+#: controlTypes.py:200
 msgid "column header"
 msgstr "zaglavlje stupca"
 
-#: controlTypes.py:200
+#: controlTypes.py:201
 msgid "row header"
 msgstr "zaglavlje retka"
 
-#: controlTypes.py:201
+#: controlTypes.py:202
 msgid "drop down button"
 msgstr "spuštajući gumb"
 
-#: controlTypes.py:202
+#: controlTypes.py:203
 msgid "clock"
 msgstr "sat"
 
-#: controlTypes.py:203
+#: controlTypes.py:204
 msgid "separator"
 msgstr "odvajatelj"
 
-#: controlTypes.py:204
+#: controlTypes.py:205
 msgid "form"
 msgstr "obrazac"
 
-#: controlTypes.py:205
+#: controlTypes.py:206
 msgid "heading"
 msgstr "naslov"
 
-#: controlTypes.py:206
+#: controlTypes.py:207
 msgid "heading 1"
 msgstr "naslov 1"
 
-#: controlTypes.py:207
+#: controlTypes.py:208
 msgid "heading 2"
 msgstr "naslov 2"
 
-#: controlTypes.py:208
+#: controlTypes.py:209
 msgid "heading 3"
 msgstr "naslov  3"
 
-#: controlTypes.py:209
+#: controlTypes.py:210
 msgid "heading 4"
 msgstr "naslov 4"
 
-#: controlTypes.py:210
+#: controlTypes.py:211
 msgid "heading 5"
 msgstr "naslov 5"
 
-#: controlTypes.py:211
+#: controlTypes.py:212
 msgid "heading 6"
 msgstr "naslov 6"
 
-#: controlTypes.py:212
+#: controlTypes.py:213
 msgid "paragraph"
 msgstr "odlomak"
 
-#: controlTypes.py:213
+#: controlTypes.py:214
 msgid "block quote"
 msgstr "citat"
 
-#: controlTypes.py:214
+#: controlTypes.py:215
 msgid "table header"
 msgstr "zaglavlje tablice"
 
-#: controlTypes.py:215
+#: controlTypes.py:216
 msgid "table body"
 msgstr "tijelo tablice"
 
-#: controlTypes.py:216
+#: controlTypes.py:217
 msgid "table footer"
 msgstr "podnožje tablice"
 
-#: controlTypes.py:217 virtualBuffers_old\adobe.py:37
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:42
+#: controlTypes.py:218 virtualBuffers_old\adobe.py:38
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:43
 msgid "document"
 msgstr "dokument"
 
-#: controlTypes.py:218
+#: controlTypes.py:219
 msgid "animation"
 msgstr "animacija"
 
-#: controlTypes.py:219
+#: controlTypes.py:220
 msgid "application"
 msgstr "aplikacija"
 
-#: controlTypes.py:220
+#: controlTypes.py:221
 msgid "box"
 msgstr "okvir"
 
-#: controlTypes.py:221
+#: controlTypes.py:222
 msgid "grouping"
 msgstr "grupiranje"
 
-#: controlTypes.py:222
+#: controlTypes.py:223
 msgid "property page"
 msgstr "kartica svojstva"
 
-#: controlTypes.py:223
+#: controlTypes.py:224
 msgid "canvas"
 msgstr "platno"
 
-#: controlTypes.py:224
+#: controlTypes.py:225
 msgid "caption"
 msgstr "opis"
 
-#: controlTypes.py:225
+#: controlTypes.py:226
 msgid "check menu item"
 msgstr "provjera elementa izbornika"
 
-#: controlTypes.py:226
+#: controlTypes.py:227
 msgid "date edit"
 msgstr "uređivanje datuma"
 
-#: controlTypes.py:227
+#: controlTypes.py:228
 msgid "icon"
 msgstr "ikona"
 
-#: controlTypes.py:228
+#: controlTypes.py:229
 msgid "directory pane"
 msgstr "ploha mapa"
 
-#: controlTypes.py:229
+#: controlTypes.py:230
 msgid "embedded object"
 msgstr "ugrađeni  objekt"
 
-#: controlTypes.py:230
+#: controlTypes.py:231
 msgid "end note"
 msgstr "krajnja bilješka"
 
-#: controlTypes.py:231
+#: controlTypes.py:232
 msgid "footer"
 msgstr "podnožje"
 
-#: controlTypes.py:232
+#: controlTypes.py:233
 msgid "foot note"
 msgstr "fusnota"
 
-#: controlTypes.py:233
+#: controlTypes.py:234
 msgid "glass pane"
 msgstr "prozirna ploha"
 
-#: controlTypes.py:234
+#: controlTypes.py:235
 msgid "header"
 msgstr "zaglavlje"
 
-#: controlTypes.py:235
+#: controlTypes.py:236
 msgid "image map"
 msgstr "slikovni prikaz"
 
-#: controlTypes.py:236
+#: controlTypes.py:237
 msgid "input window"
 msgstr "ulazni prozor"
 
-#: controlTypes.py:237
+#: controlTypes.py:238
 msgid "label"
 msgstr "natpis"
 
-#: controlTypes.py:238
+#: controlTypes.py:239
 msgid "note"
 msgstr "bilješka"
 
-#: controlTypes.py:239
+#: controlTypes.py:240
 msgid "page"
 msgstr "stranica"
 
-#: controlTypes.py:240
+#: controlTypes.py:241
 msgid "radio menu item"
 msgstr "element radio izbornika"
 
-#: controlTypes.py:241
+#: controlTypes.py:242
 msgid "layered pane"
 msgstr "višeslojna ploha"
 
-#: controlTypes.py:242
+#: controlTypes.py:243
 msgid "redundant object"
 msgstr "redundantni objekt"
 
-#: controlTypes.py:243
+#: controlTypes.py:244
 msgid "root pane"
 msgstr "glavna ploha"
 
-#: controlTypes.py:244
+#: controlTypes.py:245
 msgid "edit bar"
 msgstr "traka uređivanja"
 
-#: controlTypes.py:245
+#: controlTypes.py:246
 msgid "terminal"
 msgstr "terminal"
 
-#: controlTypes.py:246
+#: controlTypes.py:247
 msgid "rich edit"
 msgstr "obogaćeno uređivanje"
 
-#: controlTypes.py:247
+#: controlTypes.py:248
 msgid "ruler"
 msgstr "ravnalo"
 
-#: controlTypes.py:248
+#: controlTypes.py:249
 msgid "scroll pane"
 msgstr "klizna ploha"
 
-#: controlTypes.py:249
+#: controlTypes.py:250
 msgid "section"
 msgstr "poglavlje"
 
-#: controlTypes.py:250
+#: controlTypes.py:251
 msgid "shape"
 msgstr "oblik"
 
-#: controlTypes.py:251
+#: controlTypes.py:252
 msgid "split pane"
 msgstr "odvojena ploha"
 
-#: controlTypes.py:252
+#: controlTypes.py:253
 msgid "view port"
 msgstr "ulazni pregled"
 
-#: controlTypes.py:253
+#: controlTypes.py:254
 msgid "tear off menu"
 msgstr "razdijeljeni izbornik"
 
-#: controlTypes.py:254
+#: controlTypes.py:255
 msgid "text frame"
 msgstr "tekstualni okvir"
 
-#: controlTypes.py:255
+#: controlTypes.py:256
 msgid "toggle button"
 msgstr "gumb za uključivanje i isključivanje"
 
-#: controlTypes.py:256
+#: controlTypes.py:257
 msgid "border"
 msgstr "rub"
 
-#: controlTypes.py:258
+#: controlTypes.py:259
 msgid "character"
 msgstr "znak"
 
-#: controlTypes.py:259
+#: controlTypes.py:260
 msgid "chart"
 msgstr "karta"
 
-#: controlTypes.py:260
+#: controlTypes.py:261
 msgid "cursor"
 msgstr "kursor"
 
-#: controlTypes.py:261
+#: controlTypes.py:262
 msgid "diagram"
 msgstr "dijagram"
 
-#: controlTypes.py:262
+#: controlTypes.py:263
 msgid "dial"
 msgstr "biranje"
 
-#: controlTypes.py:263
+#: controlTypes.py:264
 msgid "drop list"
 msgstr "padajući popis"
 
-#: controlTypes.py:264
+#: controlTypes.py:265
 msgid "split button"
 msgstr "gumb odvajanja"
 
-#: controlTypes.py:265
+#: controlTypes.py:266
 msgid "menu button"
 msgstr "gumb izbornika"
 
-#: controlTypes.py:266
+#: controlTypes.py:267
 msgid "drop down button grid"
 msgstr "padajući mrežni gumb"
 
-#: controlTypes.py:267
+#: controlTypes.py:268
 msgid "equation"
 msgstr "jednadžba"
 
-#: controlTypes.py:268
+#: controlTypes.py:269
 msgid "grip"
 msgstr "držač"
 
-#: controlTypes.py:269
+#: controlTypes.py:270
 msgid "hot key field"
 msgstr "polje tipkovnog prečaca"
 
-#: controlTypes.py:270
+#: controlTypes.py:271
 msgid "indicator"
 msgstr "pokazivač"
 
-#: controlTypes.py:271
+#: controlTypes.py:272
 msgid "spin button"
 msgstr "okretni gumb"
 
-#: controlTypes.py:272
+#: controlTypes.py:273
 msgid "sound"
 msgstr "zvuk"
 
-#: controlTypes.py:273
+#: controlTypes.py:274
 msgid "white space"
 msgstr "bijeli prostor"
 
-#: controlTypes.py:274
+#: controlTypes.py:275
 msgid "tree view button"
 msgstr "gumb prikaza stabla"
 
-#: controlTypes.py:275
+#: controlTypes.py:276
 msgid "IP address"
 msgstr "IP adresa"
 
-#: controlTypes.py:276
+#: controlTypes.py:277
 msgid "desktop icon"
 msgstr "ikona radne površine"
 
-#: controlTypes.py:277 controlTypes.py:301
+#: controlTypes.py:278 controlTypes.py:302
 msgid "alert"
 msgstr "upozorenje"
 
-#: controlTypes.py:278
+#: controlTypes.py:279
 msgid "IFrame"
 msgstr "okvir"
 
-#: controlTypes.py:279
+#: controlTypes.py:280
 msgid "desktop pane"
 msgstr "ploha radne površine"
 
-#: controlTypes.py:280
+#: controlTypes.py:281
 msgid "option pane"
 msgstr "ploha opcija"
 
-#: controlTypes.py:281
+#: controlTypes.py:282
 msgid "color chooser"
 msgstr "izbor boje"
 
-#: controlTypes.py:282
+#: controlTypes.py:283
 msgid "file chooser"
 msgstr "tražitelj datoteke"
 
-#: controlTypes.py:283
+#: controlTypes.py:284
 msgid "filler"
 msgstr "popunjavač"
 
-#: controlTypes.py:285
+#: controlTypes.py:286
 msgid "panel"
 msgstr "ploča"
 
-#: controlTypes.py:286
+#: controlTypes.py:287
 msgid "password edit"
 msgstr "upis lozinke"
 
-#: controlTypes.py:287
+#: controlTypes.py:288
 msgid "font chooser"
 msgstr "pretraživač fonta"
 
-#: controlTypes.py:288
+#: controlTypes.py:289
 msgid "line"
 msgstr "crta"
 
-#: controlTypes.py:289
+#: controlTypes.py:290
 msgid "font name"
 msgstr "naziv fonta"
 
-#: controlTypes.py:290
+#: controlTypes.py:291
 msgid "font size"
 msgstr "veličina fonta"
 
-#: controlTypes.py:291 textBuffer.py:265 textBuffer.py:317
+#: controlTypes.py:292 textBuffer.py:266 textBuffer.py:318
 msgid "bold"
 msgstr "podebljavanje"
 
-#: controlTypes.py:292
+#: controlTypes.py:293
 msgid "ITALIC"
 msgstr "KURZIV"
 
-#: controlTypes.py:294
+#: controlTypes.py:295
 msgid "foreground color"
 msgstr "boja prednjeg dijela"
 
-#: controlTypes.py:295
+#: controlTypes.py:296
 msgid "background color"
 msgstr "boja podloge"
 
-#: controlTypes.py:296 textBuffer.py:286 textBuffer.py:293 textBuffer.py:323
+#: controlTypes.py:297 textBuffer.py:287 textBuffer.py:294 textBuffer.py:324
 msgid "superscript"
 msgstr "nadpis"
 
-#: controlTypes.py:297 textBuffer.py:325
+#: controlTypes.py:298 textBuffer.py:326
 msgid "subscript"
 msgstr "podpis"
 
-#: controlTypes.py:298
+#: controlTypes.py:299
 msgid "style"
 msgstr "stil"
 
-#: controlTypes.py:299
+#: controlTypes.py:300
 msgid "indent"
 msgstr "uvučeno"
 
-#: controlTypes.py:300
+#: controlTypes.py:301
 msgid "alignment"
 msgstr "poravnanje"
 
-#: controlTypes.py:305
+#: controlTypes.py:306
 msgid "unavailable"
 msgstr "nedozvoljeno"
 
-#: controlTypes.py:306
+#: controlTypes.py:307
 msgid "focused"
 msgstr "fokusirano"
 
-#: controlTypes.py:307
+#: controlTypes.py:308
 msgid "selected"
 msgstr "odabrano"
 
-#: controlTypes.py:308
+#: controlTypes.py:309
 msgid "busy"
 msgstr "zauzeto"
 
-#: controlTypes.py:309
+#: controlTypes.py:310
 msgid "pressed"
 msgstr "pritisnuto"
 
-#: controlTypes.py:310
+#: controlTypes.py:311
 msgid "checked"
 msgstr "odabrano"
 
-#: controlTypes.py:311
+#: controlTypes.py:312
 msgid "half checked"
 msgstr "polovično odabrano"
 
-#: controlTypes.py:312
+#: controlTypes.py:313
 msgid "read only"
 msgstr "samo za čitanje"
 
-#: controlTypes.py:313
+#: controlTypes.py:314
 msgid "expanded"
 msgstr "prošireno"
 
-#: controlTypes.py:314
+#: controlTypes.py:315
 msgid "collapsed"
 msgstr "skupljeno"
 
-#: controlTypes.py:315
+#: controlTypes.py:316
 msgid "invisible"
 msgstr "nevidljivo"
 
-#: controlTypes.py:316
+#: controlTypes.py:317
 msgid "visited"
 msgstr "posjećeno"
 
-#: controlTypes.py:317
+#: controlTypes.py:318
 msgid "linked"
 msgstr "povezano"
 
-#: controlTypes.py:318
+#: controlTypes.py:319
 msgid "subMenu"
 msgstr "podIzbornik"
 
-#: controlTypes.py:319 virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
+#: controlTypes.py:320 virtualBuffers_old\MSHTML.py:299
 msgid "protected"
 msgstr "zaštićeno"
 
-#: controlTypes.py:320
+#: controlTypes.py:321
 msgid "required"
 msgstr "potrebno"
 
-#: controlTypes.py:321
+#: controlTypes.py:322
 msgid "defunct"
 msgstr "defunkcionirano"
 
-#: controlTypes.py:322
+#: controlTypes.py:323
 msgid "invalid entry"
 msgstr "neispravan unos"
 
-#: controlTypes.py:323
+#: controlTypes.py:324
 msgid "modal"
 msgstr "modalno"
 
-#: controlTypes.py:324
+#: controlTypes.py:325
 msgid "has auto complete"
 msgstr "sadrži automatsko popunjavanje"
 
-#: controlTypes.py:325
+#: controlTypes.py:326
 msgid "multi line"
 msgstr "više redaka"
 
-#: controlTypes.py:326
+#: controlTypes.py:327
 msgid "iconified"
 msgstr "ikonificirano"
 
-#: controlTypes.py:327
+#: controlTypes.py:328
 msgid "selectable"
 msgstr "za odabir"
 
-#: core.py:69
+#: controlTypes.py:329
+msgid "focusable"
+msgstr "fokusabilno"
+
+#: core.py:60
 msgid "configuration applied"
 msgstr "konfiguracija primijenjena"
 
-#: core.py:115
+#: core.py:106
 msgid "Loading subsystems, please wait..."
 msgstr "Učitavanje podsustava, molim pričekajte..."
 
-#: core.py:136
+#: core.py:127
 msgid "NVDA started"
 msgstr "NVDA pokrenut"
 
-#: core.py:137
+#: core.py:128
 msgid "You can press insert+n to activate the NVDA menu at any time"
 msgstr ""
 "U bilo kojem trenutku možete pritisnuti insert+n za otvaranje NVDA izbornika"
 
-#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Find"
 msgstr "traženje"
 
-#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: cursorManager.py:77 virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Type the text you wish to find"
 msgstr "Upišite tekst kojeg želite pronaći"
 
-#: cursorManager.py:96
+#: cursorManager.py:94
 msgid "text \"%s\" not found"
 msgstr "tekst: \"%s\" nije pronađen"
 
-#: cursorManager.py:96 virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: cursorManager.py:94 virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "Find Error"
 msgstr "Greška U Traženju"
 
-#: cursorManager.py:103
+#: cursorManager.py:100
 msgid "find a text string from the current cursor position"
-msgstr "pretražite određeniuzorak  teksta od trenutne pozicije kursora"
+msgstr "pretražite određeni uzorak teksta od trenutne pozicije kursora"
 
-#: cursorManager.py:110
+#: cursorManager.py:107
 msgid ""
 "find the next occurrence of the previously entered text string from the "
 "current cursor's position"
-msgstr "pretražite određeniuzorak  teksta od trenutne pozicije kursora"
+msgstr "pretražite sljedeće nalazište prethodno unesenog uzorka teksta od tekuće pozicije kursora"
 
-#: gui\__init__.py:120
+#: cursorManager.py:114
+msgid ""
+"find the previous occurrence of the previously entered text string from the "
+"current cursor's position"
+msgstr "pretražite prethodno nalazište prethodno unesenog uzorka teksta od tekuće pozicije kursora"
+
+#: gui\__init__.py:127
 msgid "configuration saved"
 msgstr "konfiguracija spremljena"
 
-#: gui\__init__.py:122
+#: gui\__init__.py:129
 msgid "Could not save configuration - probably read only file system"
 msgstr ""
 "Ne mogu spremiti konfiguraciju - vjerojatno je sustav datoteka samo za "
 "čitanje"
 
-#: gui\__init__.py:125
+#: gui\__init__.py:132
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Glavni riječnik"
 
-#: gui\__init__.py:129
+#: gui\__init__.py:136
 msgid "Voice dictionary (%s)"
 msgstr "Glasovni riječnik (%s)"
 
-#: gui\__init__.py:133
+#: gui\__init__.py:140
 msgid "Temporary dictionary"
 msgstr "Trenutan riječnik"
 
-#: gui\__init__.py:139
+#: gui\__init__.py:146
 msgid "Are you sure you want to quit NVDA?"
 msgstr "Jeste li sigurni da želite izaći iz programa NvDA?"
 
-#: gui\__init__.py:139 gui\__init__.py:256
+#: gui\__init__.py:146 gui\__init__.py:279
 msgid "Exit NVDA"
 msgstr "Izaći iz programa NVDA"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "copyright"
 msgstr "autorska prava"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "url"
 msgstr "internet adresa"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "version"
 msgstr "verzija"
 
-#: gui\__init__.py:190 gui\__init__.py:247
+#: gui\__init__.py:197 gui\__init__.py:270
 msgid "About NVDA"
 msgstr "O programu NVDA"
 
-#: gui\__init__.py:204
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "&General settings..."
 msgstr "&Općenite postavke..."
 
-#: gui\__init__.py:204 gui\settingsDialogs.py:98
+#: gui\__init__.py:220 gui\settingsDialogs.py:98
 msgid "General settings"
 msgstr "Općenite postavke"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:222
 msgid " the synthesizer to use"
 msgstr " govorna jedinica koja se koristi"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "&Synthesizer..."
 msgstr "&Govorna jedinica..."
 
-#: gui\__init__.py:208
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "&Voice settings..."
 msgstr "&Glasovne postavke..."
 
-#: gui\__init__.py:208
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "Choose the voice, rate, pitch and volume  to use"
 msgstr "Odabir glasa, brzine, visine i glasnoće koja će se koristiti"
 
-#: gui\__init__.py:210
+#: gui\__init__.py:226
 msgid "&Keyboard Settings..."
 msgstr "&Postavke Tipkovnice..."
 
-#: gui\__init__.py:210
+#: gui\__init__.py:226
 msgid ""
 "Configure keyboard layout, speaking of typed characters, words or command "
 "keys"
@@ -1689,44 +1683,44 @@
 "Konfiguracija rasporeda tipkovnice, izgovora upisanih znakova, riječi ili "
 "naredbenih tipaka"
 
-#: gui\__init__.py:212
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "&Mouse settings..."
 msgstr "&Postavke miša..."
 
-#: gui\__init__.py:212
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "Change reporting of mouse sape, object under mouse"
 msgstr ""
 "Promjena izvještavanja o obliku kursora miša, objekta koji je ispod miša"
 
-#: gui\__init__.py:214
+#: gui\__init__.py:230
 msgid "&Object presentation..."
 msgstr "&Prezentacija objekta..."
 
-#: gui\__init__.py:214
+#: gui\__init__.py:230
 msgid "Change reporting of objects"
 msgstr "Promjena objektnog  izvještavanja"
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:232
 msgid "Change virtual buffers specific settings"
 msgstr "Promjenaodređenih postavki virtualnog spremnika"  
 
-#: gui\__init__.py:216
+#: gui\__init__.py:232
 msgid "Virtual &buffers..."
 msgstr "virtualni &spremnici..."
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:234
 msgid "Change Settings of document properties"
 msgstr "Promjena postavki svojstava dokumenta"
 
-#: gui\__init__.py:218
+#: gui\__init__.py:234
 msgid "Document &formatting..."
 msgstr "Oblikovanje &dokumenta..."
 
-#: gui\__init__.py:221
+#: gui\__init__.py:237
 msgid "&Default dictionary..."
 msgstr "&Glavni riječnik..."
 
-#: gui\__init__.py:221
+#: gui\__init__.py:237
 msgid ""
 "dialog where you can set default dictionary by adding dictionary entries to "
 "the list"
@@ -1734,11 +1728,11 @@
 "Dijaloški okvir ukojem je mogućesrediti postavke glavnog riječnika te "
 "dodati unosena njegov popis"
 
-#: gui\__init__.py:223
+#: gui\__init__.py:239
 msgid "&Voice dictionary..."
 msgstr "&Glasovni riječnik..."
 
-#: gui\__init__.py:223
+#: gui\__init__.py:239
 msgid ""
 "dialog where you can set voice-specific dictionary by adding dictionary "
 "entries to the list"
@@ -1746,11 +1740,11 @@
 "Dijaloški okvir u kojem je moguće srediti postavke glasovnog riječnika te "
 "upisati unose za istiNa njegov popis"
 
-#: gui\__init__.py:225
+#: gui\__init__.py:241
 msgid "&Temporary dictionary..."
 msgstr "&Trenutan riječnik..."
 
-#: gui\__init__.py:225
+#: gui\__init__.py:241
 msgid ""
 "dialog where you can set temporary dictionary by adding dictionary entries "
 "to the edit box"
@@ -1758,88 +1752,123 @@
 "Dijaloški okvir u kojem je moguće srediti postavke trenutnog rječnika "
 "koje se upisujuu polje za uređivanje"
 
-#: gui\__init__.py:227
+#: gui\__init__.py:243
 msgid "Speech &dictionaries"
 msgstr "Govorni &riječnici"
 
-#: gui\__init__.py:228
+#: gui\__init__.py:244
 msgid "&Preferences"
 msgstr "&Postavke"
 
-#: gui\__init__.py:231
+#: gui\__init__.py:247
+msgid "View log"
+msgstr "Pregledaj zapisnik"
+
+#: gui\__init__.py:249
+msgid "Python console"
+msgstr "Python konzola"
+
+#: gui\__init__.py:251
+msgid "Tools"
+msgstr "Alati"
+
+#: gui\__init__.py:254
 msgid "User guide"
 msgstr "Korisničke upute"
 
-#: gui\__init__.py:233
+#: gui\__init__.py:256
 msgid "Key Command Quick Reference"
 msgstr "Brzi ispis tipkovnih naredbi"
 
-#: gui\__init__.py:235
+#: gui\__init__.py:258
 msgid "What's &new"
 msgstr "Što je &novo"
 
-#: gui\__init__.py:238
+#: gui\__init__.py:261
 msgid "Home page"
 msgstr "Početna stranica"
 
-#: gui\__init__.py:240
+#: gui\__init__.py:263
 msgid "Trac (issue tracker)"
 msgstr "Trac (stranica za praćenje propusta)"
 
-#: gui\__init__.py:242
+#: gui\__init__.py:265
 msgid "Web resources"
 msgstr "Mrežni resursi"
 
-#: gui\__init__.py:243
+#: gui\__init__.py:266
 msgid "License"
 msgstr "Licenca"
 
-#: gui\__init__.py:245
+#: gui\__init__.py:268
 msgid "Contributors"
 msgstr "Doprinositelji:"
 
-#: gui\__init__.py:247
+#: gui\__init__.py:270
 msgid "About..."
 msgstr "O programu..."
 
-#: gui\__init__.py:249
+#: gui\__init__.py:272
 msgid "&Help"
 msgstr "&Pomoć"
 
-#: gui\__init__.py:251
+#: gui\__init__.py:274
 msgid "&Revert to saved configuration"
 msgstr "&Vrati na spremljenu konfiguraciju"
 
-#: gui\__init__.py:251
+#: gui\__init__.py:274
 msgid "Reset all settings to saved state"
 msgstr "Poništi sve postavke na prethodnu vrijednost u datoteci nvda.ini"
 
-#: gui\__init__.py:253
+#: gui\__init__.py:276
 msgid "&Save configuration"
 msgstr "&Spremi konfiguraciju"
 
-#: gui\__init__.py:253
+#: gui\__init__.py:276
 msgid "Write the current configuration to nvda.ini"
 msgstr "Upišite trenutnu konfiguraciju u datoteku nvda.ini"
 
-#: gui\__init__.py:256
+#: gui\__init__.py:279 gui\logViewer.py:31
 msgid "E&xit"
 msgstr "I&zlaz"
 
-#: gui\scriptUI.py:52 gui\scriptUI.py:61 gui\scriptUI.py:74
-#: gui\scriptUI.py:142
+#: gui\logViewer.py:14
+msgid "NVDA Log Viewer"
+msgstr "Preglednik NVDA zapisnika"
+
+#: gui\logViewer.py:26
+msgid "Refresh\tF5"
+msgstr "Osvježi\tF5"
+
+#: gui\logViewer.py:33
+msgid "Log"
+msgstr "Zapisnik"
+
+#: gui\logViewer.py:56
+msgid "Save As..."
+msgstr "Spremi Kao..."
+
+#: gui\logViewer.py:64
+msgid "Error"
+msgstr "Greška"
+
+#: gui\logViewer.py:64
+msgid "Error saving log: %s"
+msgstr "Greška prilikom spremanja zapisnika: %s"
+
+#: gui\scriptUI.py:52 gui\scriptUI.py:61 gui\scriptUI.py:73
 msgid "NVDA"
 msgstr "NVDA"
 
-#: gui\scriptUI.py:109
+#: gui\scriptUI.py:108
 msgid "Links List"
 msgstr "Popis Linkova"
 
-#: gui\scriptUI.py:120
+#: gui\scriptUI.py:119
 msgid "&Activate Link"
 msgstr "&Aktivirati Link"
 
-#: gui\scriptUI.py:121
+#: gui\scriptUI.py:120
 msgid "&Move to link"
 msgstr "&Pomak na Link"
 
@@ -2232,34 +2261,38 @@
 msgid "%s cursor"
 msgstr "%s kursor"
 
+#: pythonConsole.py:61
+msgid "NVDA Python Console"
+msgstr ""
+
 #: sayAllHandler.py:155
 msgid "end of text"
 msgstr "kraj teksta"
 
-#: speech.py:190
+#: speech.py:165
 msgid "cap %s"
 msgstr "veliko %s"
 
-#: speech.py:342
+#: speech.py:317
 msgid "in"
 msgstr "u"
 
-#: speech.py:347 speech.py:365
+#: speech.py:322 speech.py:340
 msgid "out of"
 msgstr "izvan %s"
 
-#: speech.py:412 textBuffer.py:544 textBuffer.py:546 textBuffer.py:550
+#: speech.py:387 textBuffer.py:545 textBuffer.py:547 textBuffer.py:551
 msgid "unselected %s"
 msgstr "nije odabrano %s"
 
-#: speech.py:684 virtualBuffers_old\MSHTML.py:123
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:303 virtualBuffers_old\MSHTML.py:307
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:300 virtualBuffers_old\adobe.py:304
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:293 virtualBuffers_old\gecko.py:297
+#: speech.py:660 virtualBuffers_old\MSHTML.py:125
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:307 virtualBuffers_old\MSHTML.py:311
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:303 virtualBuffers_old\adobe.py:307
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:296 virtualBuffers_old\gecko.py:300
 msgid "not %s"
 msgstr "nije %s"
 
-#: speech.py:698
+#: speech.py:674
 msgid "level %s"
 msgstr "razina %s"
 
@@ -2271,107 +2304,107 @@
 msgid "No speech,  a template synthesizer"
 msgstr "Nema govora, predložak govorna jedinica"
 
-#: textBuffer.py:206
+#: textBuffer.py:207
 msgid "page %d"
 msgstr "stranica %d"
 
-#: textBuffer.py:212
+#: textBuffer.py:213
 msgid "line %d"
 msgstr "redak %d"
 
-#: textBuffer.py:218
+#: textBuffer.py:219
 msgid "out of table"
 msgstr "izvan tablice"
 
-#: textBuffer.py:224
+#: textBuffer.py:225
 msgid "table with %d columns and %d rows"
 msgstr "tablica od %d stupaca i %d redaka"
 
-#: textBuffer.py:230
+#: textBuffer.py:231
 msgid "row %d"
 msgstr "redak %d"
 
-#: textBuffer.py:235
+#: textBuffer.py:236
 msgid "column %d"
 msgstr "stupac %d"
 
-#: textBuffer.py:241 textBuffer.py:309
+#: textBuffer.py:242 textBuffer.py:310
 msgid "style %s"
 msgstr "stil %s"
 
-#: textBuffer.py:247 textBuffer.py:311
+#: textBuffer.py:248 textBuffer.py:312
 msgid "alignment %s"
 msgstr "poravnanje %s"
 
-#: textBuffer.py:253 textBuffer.py:313
+#: textBuffer.py:254 textBuffer.py:314
 msgid "font name %s"
 msgstr "naziv fonta %s"
 
-#: textBuffer.py:259 textBuffer.py:315
+#: textBuffer.py:260 textBuffer.py:316
 msgid "font size %d"
 msgstr "veličina fonta %d"
 
-#: textBuffer.py:267
+#: textBuffer.py:268
 msgid "not bold"
 msgstr "nije podebljano"
 
-#: textBuffer.py:272 textBuffer.py:319
+#: textBuffer.py:273 textBuffer.py:320
 msgid "italic"
 msgstr "kurziv"
 
-#: textBuffer.py:274
+#: textBuffer.py:275
 msgid "not italic"
 msgstr "nije kurziv"
 
-#: textBuffer.py:281
+#: textBuffer.py:282
 msgid "not underline"
 msgstr "nije podcrtano"
 
-#: textBuffer.py:288
+#: textBuffer.py:289
 msgid "not superscript"
 msgstr "nije nadpis"
 
-#: textBuffer.py:295
+#: textBuffer.py:296
 msgid "not subscript"
 msgstr "nije podpis"
 
-#: textBuffer.py:469 textBuffer.py:497 textBuffer.py:505
+#: textBuffer.py:470 textBuffer.py:498 textBuffer.py:506
 msgid "Moves and then reads the current line"
 msgstr "Premiješta se i zatim čita trenutni redak"
 
-#: textBuffer.py:473
+#: textBuffer.py:474
 msgid "reads the current line"
 msgstr "čita trenutni redak"
 
-#: textBuffer.py:481
+#: textBuffer.py:482
 msgid "Moves and reads the current character"
 msgstr "Premiješta se i čita trenutni znak"
 
-#: textBuffer.py:489
+#: textBuffer.py:490
 msgid "Moves and reads the current word"
 msgstr "Premiješta se i čita trenutnu riječ"
 
-#: textBuffer.py:513
+#: textBuffer.py:514
 msgid "Manually moves to the next paragraph and then speaks it"
 msgstr "Ručno se premiješta na sljedeći odlomak i zatim ga izgovara"
 
-#: textBuffer.py:521
+#: textBuffer.py:522
 msgid "Manually moves to the previous paragraph and then speaks it"
 msgstr "Ručno se premiješta na prethodni odlomak i zatim ga izgovara"
 
-#: textBuffer.py:533
+#: textBuffer.py:534
 msgid "no selections"
 msgstr "nema odabira"
 
-#: textBuffer.py:552
+#: textBuffer.py:553
 msgid "Moves and reads the current selection"
 msgstr "Premiješta se i čita trenutni odabir"
 
-#: textBuffer.py:558
+#: textBuffer.py:559
 msgid "Deletes the character and reads the new current character"
 msgstr "Briše znak i čita novi trenutni znak"
 
-#: textBuffer.py:572
+#: textBuffer.py:573
 msgid "Reads the character before the current character and then deletes it"
 msgstr "Čita znak prije trenutnog znaka i zatim ga briše"
 
@@ -2408,271 +2441,300 @@
 "http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\n"
 "Ili pogledajte datoteku Copying.txt koja se isporučuje uz ovaj softver."
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:87 virtualBuffers\__init__.py:91
-#: virtualBuffers\__init__.py:95 virtualBuffers\__init__.py:101
-#: virtualBuffers\__init__.py:105 virtualBuffers_old\__init__.py:190
+#: virtualBufferHandler.py:87
+msgid "virtual buffer pass through"
+msgstr "premoštavanje virtualnog spremnika"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:95 virtualBuffers\__init__.py:99
+#: virtualBuffers\__init__.py:103 virtualBuffers\__init__.py:109
+#: virtualBuffers\__init__.py:113 virtualBuffers_old\__init__.py:191
 msgid "out of %s"
 msgstr "izvan %s"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:89 virtualBuffers_old\MSHTML.py:247
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:250 virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:257 virtualBuffers_old\adobe.py:268
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:250 virtualBuffers_old\gecko.py:261
+#: virtualBuffers\__init__.py:97 virtualBuffers_old\MSHTML.py:251
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:254 virtualBuffers_old\MSHTML.py:261
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:260 virtualBuffers_old\adobe.py:271
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:253 virtualBuffers_old\gecko.py:264
 msgid "with %s items"
 msgstr "s %s elementima"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:103
+#: virtualBuffers\__init__.py:111
 msgid "in %s"
 msgstr "u %s"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:176 virtualBuffers_old\__init__.py:290
+#: virtualBuffers\__init__.py:186 virtualBuffers_old\__init__.py:291
 msgid "activates the current object in the virtual buffer"
 msgstr "aktivira trenutni objekt u virtualnom spremniku"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:195
+#: virtualBuffers\__init__.py:205
 msgid "Refreshed"
 msgstr "osvježeno"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:200
+#: virtualBuffers\__init__.py:210
 msgid "use screen layout %s"
 msgstr "korištenje izgleda ekrana %s"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:242
+#: virtualBuffers\__init__.py:296
+msgid "displays a list of links"
+msgstr "prikaži listu linkova"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:308
 msgid "no next heading"
 msgstr "nema sljedećeg naslova"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:243 virtualBuffers_old\__init__.py:313
+#: virtualBuffers\__init__.py:308 virtualBuffers_old\__init__.py:314
 msgid "moves to the next heading"
 msgstr "premješta se na sljedeći naslov"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:249
+#: virtualBuffers\__init__.py:309
 msgid "no previous heading"
 msgstr "nema prethodnog naslova"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:250 virtualBuffers_old\__init__.py:324
+#: virtualBuffers\__init__.py:309 virtualBuffers_old\__init__.py:325
 msgid "moves to the previous heading"
 msgstr "premješta se na prethodni naslov"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:256
+#: virtualBuffers\__init__.py:310
 msgid "no next table"
 msgstr "nema sljedeće tablice"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:257 virtualBuffers_old\__init__.py:357
+#: virtualBuffers\__init__.py:310 virtualBuffers_old\__init__.py:358
 msgid "moves to the next table"
 msgstr "premješta se na sljedeću tablicu"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:263
+#: virtualBuffers\__init__.py:311
 msgid "no previous table"
 msgstr "Nema prethodne tablice"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:264 virtualBuffers_old\__init__.py:368
+#: virtualBuffers\__init__.py:311 virtualBuffers_old\__init__.py:369
 msgid "moves to the previous table"
 msgstr "premješta se na prethodnu tablicu"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:270
+#: virtualBuffers\__init__.py:312
 msgid "no next link"
 msgstr "nema sljedećeg linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:271 virtualBuffers_old\__init__.py:379
+#: virtualBuffers\__init__.py:312 virtualBuffers_old\__init__.py:380
 msgid "moves to the next link"
 msgstr "premješta se na sljedeći link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:277
+#: virtualBuffers\__init__.py:313
 msgid "no previous link"
 msgstr "Nema prethodnog linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:278 virtualBuffers_old\__init__.py:390
+#: virtualBuffers\__init__.py:313 virtualBuffers_old\__init__.py:391
 msgid "moves to the previous link"
 msgstr "premješta se na prethodni link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:284
-msgid "no next visited link"
-msgstr "nema sljedećeg posjećenog linka"
-
-#: virtualBuffers\__init__.py:285
+#: virtualBuffers\__init__.py:314
 msgid "moves to the next visited link"
 msgstr "premješta se na sljedeći posjećeni link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:291
-msgid "no previous visited link"
-msgstr "nema prethodnog posjećenog linka"
+#: virtualBuffers\__init__.py:314
+msgid "no next visited link"
+msgstr "nema sljedećeg posjećenog linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:292
+#: virtualBuffers\__init__.py:315
 msgid "moves to the previous visited link"
 msgstr "premješta se na prethodno posjećeni  link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:298
-msgid "no next unvisited link"
-msgstr "nema sljedećeg neposjećenog linka"
+#: virtualBuffers\__init__.py:315
+msgid "no previous visited link"
+msgstr "nema prethodnog posjećenog linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:299
+#: virtualBuffers\__init__.py:316
 msgid "moves to the next unvisited link"
 msgstr "premješta se na sljedeći neposjećeni link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:305
-msgid "no previous unvisited link"
-msgstr "nema prethodnog neposjećenog linka"
+#: virtualBuffers\__init__.py:316
+msgid "no next unvisited link"
+msgstr "nema sljedećeg neposjećenog linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:306
+#: virtualBuffers\__init__.py:317
 msgid "moves to the previous unvisited link"
 msgstr "Premješta se na prethodno neposjećeni link"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:312
-msgid "no next form field"
-msgstr "Nema sljedećeg polja obrasca"
+#: virtualBuffers\__init__.py:317
+msgid "no previous unvisited link"
+msgstr "nema prethodnog neposjećenog linka"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:313 virtualBuffers\__init__.py:320
+#: virtualBuffers\__init__.py:318
 msgid "moves to the next form field"
 msgstr "premješta se na sljedeće polje obrasca"
 
+#: virtualBuffers\__init__.py:318
+msgid "no next form field"
+msgstr "Nema sljedećeg polja obrasca"
+
 #: virtualBuffers\__init__.py:319
 msgid "no previous form field"
 msgstr "Nema prethodnog  polja obrasca"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:355
-msgid "displays a list of links"
-msgstr "prikaži listu linkova"
+#: virtualBuffers\__init__.py:319 virtualBuffers_old\__init__.py:457
+msgid "moves to the previous form field"
+msgstr "premješta se na prethodno polje obrasca"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:320
+msgid "no next list"
+msgstr "nema sljedećeg popisa"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:320 virtualBuffers_old\__init__.py:402
+msgid "moves to the next list"
+msgstr "premješta se na sljedeći popis"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:321
+msgid "no previous list"
+msgstr "Nema prethodnog popisa"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:321 virtualBuffers_old\__init__.py:413
+msgid "moves to the previous list"
+msgstr "premješta se na prethodni popis"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:322
+msgid "no next list item"
+msgstr "Nema sljedećeg elementa na popisu"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:322 virtualBuffers_old\__init__.py:424
+msgid "moves to the next list item"
+msgstr "premješta se na sljedeći element iz popisa"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:323
+msgid "no previous list item"
+msgstr "Nema prethodnog elementa na popisu"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:323 virtualBuffers_old\__init__.py:435
+msgid "moves to the previous list item"
+msgstr "premješta se na prethodni element iz popisa"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:144 virtualBuffers_old\adobe.py:170
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:168
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:148 virtualBuffers_old\adobe.py:173
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:171
 msgid "loading document %s"
 msgstr "učitavanje dokumenta %s"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:152 virtualBuffers_old\adobe.py:179
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:177
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:156 virtualBuffers_old\adobe.py:182
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:180
 msgid "done"
 msgstr "završeno"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:256 virtualBuffers_old\MSHTML.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:267 virtualBuffers_old\adobe.py:280
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:260 virtualBuffers_old\gecko.py:273
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260 virtualBuffers_old\MSHTML.py:267
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:270 virtualBuffers_old\adobe.py:283
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:263 virtualBuffers_old\gecko.py:276
 msgid "definition"
 msgstr "definicija"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:291
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
 msgid "file upload"
 msgstr "postavljanje datoteke"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:325
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:329
 msgid "clickable"
 msgstr "klikajući"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:271
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:272
 msgid "moves one page up in the virtual buffer's current document"
 msgstr ""
 "pomiče se za jednu stranicu prema gore u trenutnom dokumentu virtualnog "
 "spremnika"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:286
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:287
 msgid "moves one page down in the virtual buffer's current document"
 msgstr ""
 "pomiče se za jednu stranicu prema dolje u trenutnom dokumentu virtualnog "
 "spremnika"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:312 virtualBuffers_old\__init__.py:323
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:313 virtualBuffers_old\__init__.py:324
 msgid "no more headings"
 msgstr "nema više naslova"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:334 virtualBuffers_old\__init__.py:345
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:335 virtualBuffers_old\__init__.py:346
 msgid "no more paragraphs"
 msgstr "nema više odlomaka"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:335
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:336
 msgid "moves to the next paragraph"
 msgstr "premješta se na sljedeći odlomak"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:346
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:347
 msgid "moves to the previous paragraph"
 msgstr "premješta se na prethodni odlomak"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:356 virtualBuffers_old\__init__.py:367
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:357 virtualBuffers_old\__init__.py:368
 msgid "no more tables"
 msgstr "nema više tablica"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:378 virtualBuffers_old\__init__.py:389
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:379 virtualBuffers_old\__init__.py:390
 msgid "no more links"
 msgstr "nema više linkova"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:400 virtualBuffers_old\__init__.py:411
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:401 virtualBuffers_old\__init__.py:412
 msgid "no more lists"
 msgstr "nema više popisa"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:401
-msgid "moves to the next list"
-msgstr "premješta se na sljedeći popis"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:412
-msgid "moves to the previous list"
-msgstr "premješta se na prethodni popis"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:422 virtualBuffers_old\__init__.py:433
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:423 virtualBuffers_old\__init__.py:434
 msgid "no more list items"
 msgstr "Nema više elemenata na popisu"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:423
-msgid "moves to the next list item"
-msgstr "premješta se na sljedeći element iz popisa"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:434
-msgid "moves to the previous list item"
-msgstr "premješta se na prethodni element iz popisa"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:444 virtualBuffers_old\__init__.py:455
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:445 virtualBuffers_old\__init__.py:456
 msgid "no more form fields"
 msgstr "Nema više polja obrazaca"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:445
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:446
 msgid "Moves to the next form field"
 msgstr "premješta se na sljedeće polje obrasca"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:456
-msgid "moves to the previous form field"
-msgstr "premješta se na prethodno polje obrasca"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "text: \"%s\" not found"
 msgstr"tekst: \"%s\" nije pronađeno"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:475
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:476
 msgid "find a text pattern from the current cursor's position"
 msgstr "pretražite određeniuzorak  teksta od trenutne pozicije kursora"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:479
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:480
 msgid "find next occurrence of text"
 msgstr "pretražite sljedeći odabrani tekst"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:498 virtualBuffers_old\__init__.py:499
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:499 virtualBuffers_old\__init__.py:500
 msgid "h=headingQuickKey"
 msgstr "h=brzaTipkaNaslova"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:500 virtualBuffers_old\__init__.py:501
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:501 virtualBuffers_old\__init__.py:502
 msgid "f=formFieldQuickKey"
 msgstr "f=BrzaTipkaPoljaObrasca"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:502 virtualBuffers_old\__init__.py:503
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:503 virtualBuffers_old\__init__.py:504
 msgid "p=paragraphQuickKey"
 msgstr "p=BrzaTipkaodlomka"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:504 virtualBuffers_old\__init__.py:505
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:505 virtualBuffers_old\__init__.py:506
 msgid "t=tableQuickKey"
 msgstr "T=BrzaTipkaTablice"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:506 virtualBuffers_old\__init__.py:507
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:507 virtualBuffers_old\__init__.py:508
 msgid "k=linkQuickKey"
 msgstr "K=BrzaTipkaLinka"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:508 virtualBuffers_old\__init__.py:509
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:509 virtualBuffers_old\__init__.py:510
 msgid "l=listQuickKey"
 msgstr "l=BrzaTipkaPopisa"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:510 virtualBuffers_old\__init__.py:511
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:511 virtualBuffers_old\__init__.py:512
 msgid "i=listItemQuickKey"
 msgstr "i=BrzaTipkaElemenata"
 
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:312
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:315
 msgid "protected %s"
 msgstr "zaštićeno %s"
 
+msgid "rate %d%%"
+msgstr "brzina %d%%"
+
+msgid "Increases the speech rate by 5 percent"
+msgstr "Povećava brzinu govora za 5%"
+
+msgid "decreases the speech rate by 5 percent"
+msgstr "Smanjuje brzinu govora za 5%"
+
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s od %s"
 
@@ -2727,9 +2789,6 @@
 msgid "maintainer"
 msgstr "održavatelj"
 
-msgid "NVDA homepage"
-msgstr "NVDA početna stranica"
-
 msgid "Opens NVDA homepage in the default browser"
 msgstr "Otvara NVDA početnu stranicu u glavnom Internet pretraživaču"
 

Modified: trunk/source/locale/ja/LC_MESSAGES/nvda.po
==============================================================================
--- trunk/source/locale/ja/LC_MESSAGES/nvda.po (original)
+++ trunk/source/locale/ja/LC_MESSAGES/nvda.po Thu Apr 24 08:21:03 2008
@@ -4,32 +4,27 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: 1793\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-07 13:57+0900 (東京)\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-07 15:10+0900\n"
-"Last-Translator: Katsutoshi Tsuji<[hidden email]>\n"
-"Language-Team: JA <[hidden email]>\n"
+"Project-Id-Version: 1955\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-24 10:02+???? (?W?€??)\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-24 10:13+0900\n"
+"Last-Translator: Katsutoshi Tsuji <[hidden email]>\n"
+"Language-Team: JA <[hidden email]>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
-"X-Poedit-Language: Japanese\n"
-"X-Poedit-Country: Japan\n"
-"X-Poedit-Basepath: d:\\nvda\\trunk\\source\n"
-"X-Poedit-SearchPath-0: \n"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:63
-#: speech.py:665
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:67
+#: speech.py:674
 msgid "level %s"
 msgstr "レベル%s"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:69
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:420
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:73
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:549
 #: NVDAObjects\IAccessible\sysListView32.py:89
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%sの%s"
 
-#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:75
+#: NVDAObjects\IAccessible\__init__.py:79
 msgid "contains %s items"
 msgstr "%s項目を含む"
 
@@ -38,7 +33,7 @@
 msgstr "から"
 
 #: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:63
-#: controlTypes.py:307
+#: controlTypes.py:308
 msgid "selected"
 msgstr "選択"
 
@@ -59,23 +54,23 @@
 msgstr "ポイント"
 
 #: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:103
-#: controlTypes.py:291
-#: textBuffer.py:265
-#: textBuffer.py:317
+#: controlTypes.py:292
+#: textBuffer.py:266
+#: textBuffer.py:318
 msgid "bold"
 msgstr "ボールド"
 
 #: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:105
-#: textBuffer.py:272
-#: textBuffer.py:319
+#: textBuffer.py:273
+#: textBuffer.py:320
 msgid "italic"
 msgstr "イタリック"
 
 #: NVDAObjects\IAccessible\excel.py:107
 #: characterSymbols.py:50
-#: controlTypes.py:293
-#: textBuffer.py:279
-#: textBuffer.py:321
+#: controlTypes.py:294
+#: textBuffer.py:280
+#: textBuffer.py:322
 msgid "underline"
 msgstr "アンダーライン"
 
@@ -143,51 +138,6 @@
 msgid "variant"
 msgstr "変量"
 
-#: api.py:183
-#: api.py:186
-msgid "virtual buffer pass through"
-msgstr "仮想バッファパススルー"
-
-#: api.py:183
-#: appModules\_default.py:44
-#: appModules\_default.py:119
-#: appModules\_default.py:129
-#: appModules\_default.py:139
-#: appModules\_default.py:149
-#: appModules\_default.py:520
-#: appModules\_default.py:602
-#: appModules\_default.py:644
-#: appModules\_default.py:654
-#: appModules\_default.py:664
-#: appModules\_default.py:674
-#: keyboardHandler.py:53
-#: keyboardHandler.py:55
-#: keyboardHandler.py:57
-#: speech.py:356
-#: speech.py:362
-#: virtualBuffers\__init__.py:200
-msgid "off"
-msgstr "オフ"
-
-#: api.py:186
-#: appModules\_default.py:41
-#: appModules\_default.py:122
-#: appModules\_default.py:132
-#: appModules\_default.py:142
-#: appModules\_default.py:152
-#: appModules\_default.py:605
-#: appModules\_default.py:647
-#: appModules\_default.py:657
-#: appModules\_default.py:667
-#: appModules\_default.py:677
-#: keyboardHandler.py:53
-#: keyboardHandler.py:55
-#: keyboardHandler.py:57
-#: speech.py:351
-#: virtualBuffers\__init__.py:200
-msgid "on"
-msgstr "オン"
-
 #: appModuleHandler.py:228
 msgid "Error in appModule %s"
 msgstr "アプリケーションモジュールの%sにエラーがあります"
@@ -200,360 +150,385 @@
 msgid "Could not load default module "
 msgstr "デフォルトモジュールの読み込み失敗"
 
-#: appModules\_default.py:46
+#: appModules\_default.py:50
+#: appModules\_default.py:117
+#: appModules\_default.py:127
+#: appModules\_default.py:137
+#: appModules\_default.py:147
+#: appModules\_default.py:605
+#: appModules\_default.py:653
+#: appModules\_default.py:663
+#: appModules\_default.py:673
+#: appModules\_default.py:683
+#: keyboardHandler.py:53
+#: keyboardHandler.py:55
+#: keyboardHandler.py:57
+#: speech.py:326
+#: virtualBufferHandler.py:87
+#: virtualBuffers\__init__.py:209
+msgid "on"
+msgstr "オン"
+
+#: appModules\_default.py:53
+#: appModules\_default.py:114
+#: appModules\_default.py:124
+#: appModules\_default.py:134
+#: appModules\_default.py:144
+#: appModules\_default.py:515
+#: appModules\_default.py:602
+#: appModules\_default.py:650
+#: appModules\_default.py:660
+#: appModules\_default.py:670
+#: appModules\_default.py:680
+#: keyboardHandler.py:53
+#: keyboardHandler.py:55
+#: keyboardHandler.py:57
+#: speech.py:331
+#: speech.py:337
+#: virtualBufferHandler.py:87
+#: virtualBuffers\__init__.py:209
+msgid "off"
+msgstr "オフ"
+
+#: appModules\_default.py:55
 msgid "keyboard help %s"
 msgstr "キーボードヘルプ%s"
 
-#: appModules\_default.py:47
+#: appModules\_default.py:56
 msgid "Turns keyboard help on and off. When on, pressing a key on the keyboard will tell you what script is associated with it, if any."
 msgstr "キーボードヘルプのオンとオフ。オンの状態で任意のキーを押すと対応する機能を説明します。"
 
-#: appModules\_default.py:71
-#: cursorManager.py:225
+#: appModules\_default.py:80
+#: cursorManager.py:229
 msgid "no selection"
 msgstr "選択なし"
 
-#: appModules\_default.py:73
-#: speech.py:263
-#: speech.py:407
-#: textBuffer.py:536
-#: textBuffer.py:540
-#: textBuffer.py:542
-#: textBuffer.py:548
+#: appModules\_default.py:82
+#: speech.py:238
+#: speech.py:382
+#: textBuffer.py:537
+#: textBuffer.py:541
+#: textBuffer.py:543
+#: textBuffer.py:549
 msgid "selected %s"
 msgstr "%s選択"
 
-#: appModules\_default.py:81
+#: appModules\_default.py:90
 msgid "Reports the current date and time"
 msgstr "現在日時の読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:87
-#: appModules\_default.py:94
-msgid "rate %d%%"
-msgstr "速度%d%%"
-
-#: appModules\_default.py:88
-msgid "Increases the speech rate by 5 percent"
-msgstr "読み上げスピードを5パーセントずつ早く"
-
 #: appModules\_default.py:95
-msgid "decreases the speech rate by 5 percent"
-msgstr "読み上げスピードを5パーセントずつ遅く"
-
-#: appModules\_default.py:100
 msgid "Increases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr "Increases currently active setting in the synth settings ring"
 
-#: appModules\_default.py:105
+#: appModules\_default.py:100
 msgid "Decreases currently active setting in the synth settings ring"
 msgstr "Decreases currently active setting in the synth settings ring"
 
-#: appModules\_default.py:110
+#: appModules\_default.py:105
 msgid "Moves to the next available setting in the synth settings ring"
 msgstr "Moves to the next available setting in the synth settings ring"
 
-#: appModules\_default.py:115
+#: appModules\_default.py:110
 msgid "Moves to the previous available setting in the synth settings ring"
 msgstr "Moves to the previous available setting in the synth settings ring"
 
-#: appModules\_default.py:124
+#: appModules\_default.py:119
 msgid "speak typed characters"
 msgstr "入力文字を読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:125
+#: appModules\_default.py:120
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed characters"
 msgstr "入力文字の読み上げをオンオフします"
 
-#: appModules\_default.py:134
+#: appModules\_default.py:129
 msgid "speak typed words"
 msgstr "入力単語の読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:135
+#: appModules\_default.py:130
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed words"
 msgstr "入力単語の読み上げをオンオフします"
 
-#: appModules\_default.py:144
+#: appModules\_default.py:139
 msgid "speak command keys"
 msgstr "コマンドキーを読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:145
+#: appModules\_default.py:140
 msgid "Toggles on and off the speaking of typed keys, that are not specifically characters"
 msgstr "文字だけでなく、押されたキーの名称読み上げをオンオフします"
 
-#: appModules\_default.py:154
+#: appModules\_default.py:149
 msgid "speak punctuation"
 msgstr "記号の読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:155
+#: appModules\_default.py:150
 msgid "Toggles on and off the speaking of punctuation. When on NVDA will say the names of punctuation symbols, when off it will be up to the synthesizer as to how it speaks punctuation"
 msgstr "記号の読み上げをオンオフします。オンの状態ではNVDAが記号を読み上げます。オフの状態では記号の読み方を音声エンジンの制御に任せます"
 
-#: appModules\_default.py:158
+#: appModules\_default.py:153
 msgid "Move mouse to navigator"
 msgstr "マウスをナビゲーターに移動"
 
-#: appModules\_default.py:163
+#: appModules\_default.py:158
 msgid "object has no location"
 msgstr "オブジェクトには場所情報がありません"
 
-#: appModules\_default.py:166
+#: appModules\_default.py:161
 msgid "Moves the mouse pointer to the current navigator object."
 msgstr "マウスポインタを現在のナビゲーターオブジェクトに移動します"
 
-#: appModules\_default.py:169
+#: appModules\_default.py:164
 msgid "Move navigator object to mouse"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトをマウス位置に移動"
 
-#: appModules\_default.py:178
-#: appModules\_default.py:208
-#: appModules\_default.py:228
-#: appModules\_default.py:241
-#: appModules\_default.py:254
-#: appModules\_default.py:267
-#: appModules\_default.py:280
-#: appModules\_default.py:303
-#: appModules\_default.py:326
-#: appModules\_default.py:335
-#: appModules\_default.py:626
+#: appModules\_default.py:173
+#: appModules\_default.py:203
+#: appModules\_default.py:223
+#: appModules\_default.py:236
+#: appModules\_default.py:249
+#: appModules\_default.py:262
+#: appModules\_default.py:275
+#: appModules\_default.py:298
+#: appModules\_default.py:321
+#: appModules\_default.py:330
+#: appModules\_default.py:632
 msgid "no navigator object"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトがありません"
 
-#: appModules\_default.py:199
+#: appModules\_default.py:194
 msgid "%s copied to clipboard"
 msgstr "%sをクリップボードにコピーしました"
 
-#: appModules\_default.py:203
+#: appModules\_default.py:198
 msgid "Reports the current navigator object or, if pressed three times, Copies name and value of current navigator object to the clipboard"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトについて通知するか、3回続けて押すと現在のナビゲーターオブジェクト名と状態をクリップボードにコピーします"
 
-#: appModules\_default.py:211
+#: appModules\_default.py:206
 msgid "No location information for navigator object"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトに対するロケーション情報がありません"
 
-#: appModules\_default.py:213
+#: appModules\_default.py:208
 msgid "%d wide by %d high, located %d from left and %d from top"
 msgstr "幅%d 高さ%d 左から%d上から%d"
 
-#: appModules\_default.py:214
+#: appModules\_default.py:209
 msgid "Reports the hight, width and position of the current navigator object"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトの幅、高さ、位置の読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:219
-#: appModules\_default.py:584
+#: appModules\_default.py:214
+#: appModules\_default.py:583
 msgid "no focus"
 msgstr "フォーカスなし"
 
-#: appModules\_default.py:221
+#: appModules\_default.py:216
 msgid "move to focus"
 msgstr "フォーカス位置に移動"
 
-#: appModules\_default.py:223
+#: appModules\_default.py:218
 msgid "Sets the navigator object to the current focus"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトを現在のフォーカス位置に設定"
 
-#: appModules\_default.py:235
+#: appModules\_default.py:230
 msgid "No parents"
 msgstr "親オブジェクトなし"
 
-#: appModules\_default.py:236
+#: appModules\_default.py:231
 msgid "Sets the navigator object to the parent of the object it is currently on."
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトを現在の親オブジェクトに設定。"
 
-#: appModules\_default.py:248
+#: appModules\_default.py:243
 msgid "No next"
 msgstr "次のオブジェクトなし"
 
-#: appModules\_default.py:249
+#: appModules\_default.py:244
 msgid "Sets the navigator object to the next object to the one it is currently on"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトを現在の次のオブジェクトに設定"
 
-#: appModules\_default.py:261
+#: appModules\_default.py:256
 msgid "No previous"
 msgstr "前のオブジェクトなし"
 
-#: appModules\_default.py:262
+#: appModules\_default.py:257
 msgid "Sets the navigator object to the previous object to the one it is currently on"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトを現在の前のオブジェクトに設定"
 
-#: appModules\_default.py:274
+#: appModules\_default.py:269
 msgid "No children"
 msgstr "子オブジェクトなし"
 
-#: appModules\_default.py:275
+#: appModules\_default.py:270
 msgid "Sets the navigator object to the first child object to the one it is currently on"
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトを現在の子オブジェクトに設定"
 
-#: appModules\_default.py:297
+#: appModules\_default.py:292
 msgid "end of flow"
 msgstr "フロー終了"
 
-#: appModules\_default.py:298
+#: appModules\_default.py:293
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows to."
 msgstr "Sets the navigator object to the object this object flows to."
 
-#: appModules\_default.py:320
+#: appModules\_default.py:315
 msgid "Beginning of flow"
 msgstr "フロー開始"
 
-#: appModules\_default.py:321
+#: appModules\_default.py:316
 msgid "Sets the navigator object to the object this object flows from."
 msgstr "Sets the navigator object to the object this object flows from."
 
-#: appModules\_default.py:329
+#: appModules\_default.py:324
 msgid "Performs the default action on the current navigator object (example: presses it if it is a button)."
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトの初期動作を実行(例:もしそれがボタンであれば押す)"
 
-#: appModules\_default.py:340
+#: appModules\_default.py:335
 msgid "inside"
 msgstr "中"
 
-#: appModules\_default.py:343
+#: appModules\_default.py:338
 msgid "Reports where the current navigator object is by reporting each of its ancestors"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトがどこに位置しているのかを、その親オブジェクトとの関係で通知"
 
-#: appModules\_default.py:349
-#: appModules\_default.py:361
-#: appModules\_default.py:403
-#: textBuffer.py:363
-#: textBuffer.py:390
-#: textBuffer.py:411
-#: textBuffer.py:432
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:269
+#: appModules\_default.py:344
+#: appModules\_default.py:356
+#: appModules\_default.py:398
+#: textBuffer.py:364
+#: textBuffer.py:391
+#: textBuffer.py:412
+#: textBuffer.py:433
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:270
 msgid "top"
 msgstr "トップ"
 
-#: appModules\_default.py:351
+#: appModules\_default.py:346
 msgid "Moves the review cursor to the top line of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの最上行へ移動"
 
-#: appModules\_default.py:363
+#: appModules\_default.py:358
 msgid "Moves the review cursor to the previous line of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の行に移動"
 
-#: appModules\_default.py:373
+#: appModules\_default.py:368
 msgid "Reports the line of the current navigator object where the review cursor is situated"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトでレビューカーソルが何行目に位置しているかを通知"
 
-#: appModules\_default.py:383
-#: appModules\_default.py:391
-#: appModules\_default.py:425
-#: textBuffer.py:368
-#: textBuffer.py:381
-#: textBuffer.py:402
-#: textBuffer.py:423
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:284
+#: appModules\_default.py:378
+#: appModules\_default.py:386
+#: appModules\_default.py:420
+#: textBuffer.py:369
+#: textBuffer.py:382
+#: textBuffer.py:403
+#: textBuffer.py:424
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:285
 msgid "bottom"
 msgstr "ボトム"
 
-#: appModules\_default.py:385
+#: appModules\_default.py:380
 msgid "Moves the review cursor to the next line of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの次の行へ移動"
 
-#: appModules\_default.py:393
+#: appModules\_default.py:388
 msgid "Moves the review cursor to the bottom line of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの最下行へ移動"
 
-#: appModules\_default.py:405
+#: appModules\_default.py:400
 msgid "Moves the review cursor to the previous word of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の単語に移動"
 
-#: appModules\_default.py:415
+#: appModules\_default.py:410
 msgid "Speaks the word of the current navigator object where the review cursor is situated"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクト上のレビューカーソル位置の単語を読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:427
+#: appModules\_default.py:422
 msgid "Moves the review cursor to the next word of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの次の単語に移動"
 
-#: appModules\_default.py:435
-#: appModules\_default.py:447
+#: appModules\_default.py:430
+#: appModules\_default.py:442
 msgid "left"
 msgstr "左"
 
-#: appModules\_default.py:437
+#: appModules\_default.py:432
 msgid "Moves the review cursor to the start of the line where it is situated, in the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクト上の行頭に移動"
 
-#: appModules\_default.py:455
+#: appModules\_default.py:450
 msgid "Moves the review cursor to the previous character of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の文字に移動"
 
-#: appModules\_default.py:470
+#: appModules\_default.py:465
 msgid "Reports the character of the current navigator object where the review cursor is situated"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトのレビューカーソル位置の文字の通知"
 
-#: appModules\_default.py:480
-#: appModules\_default.py:497
+#: appModules\_default.py:475
+#: appModules\_default.py:492
 msgid "right"
 msgstr "右"
 
-#: appModules\_default.py:488
+#: appModules\_default.py:483
 msgid "Moves the review cursor to the next character of the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの次の文字に移動"
 
-#: appModules\_default.py:499
+#: appModules\_default.py:494
 msgid "Moves the review cursor to the end of the line where it is situated, in the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの最後の行末に移動"
 
-#: appModules\_default.py:506
+#: appModules\_default.py:501
 msgid "Moves the review cursor to the position of the system caret, in the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトのシステムキャレット位置へ移動"
 
-#: appModules\_default.py:513
+#: appModules\_default.py:508
 msgid "Moves the system caret to the position of the review cursor , in the current navigator object"
 msgstr "レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトのシステムキャレット位置へ移動"
 
-#: appModules\_default.py:522
+#: appModules\_default.py:517
 msgid "beeps"
 msgstr "ビープ"
 
-#: appModules\_default.py:524
+#: appModules\_default.py:519
 msgid "talk"
 msgstr "トーク"
 
-#: appModules\_default.py:526
+#: appModules\_default.py:521
 msgid "speech mode %s"
 msgstr "読み上げモード%s"
 
-#: appModules\_default.py:528
+#: appModules\_default.py:523
 msgid "Toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off NVDA will not speak anything. If beeps then NVDA will simply beep each time it its supposed to speak something. If talk then NVDA wil just speak normally."
 msgstr "読み上げモードをオフ、ビープ、トークの間で繰り返します。オフに設定した場合、NVDAはなにも読み上げません。ビープに設定した場合、NVDAは何か音声を発生すべき場面でビープ音を鳴らします。トークに設定した場合、NVDAは通常通りに読み上げを行います。"
 
-#: appModules\_default.py:532
+#: appModules\_default.py:531
 msgid "Toggles virtualBuffer pass-through mode on and off. When on, keys will pass straight through the current virtualBuffer, allowing you to interact with a control without the virtualBuffer doing something else with the key."
 msgstr "仮想バッファーパススルーのオンとオフの切り替えの繰り返し。オンの状態では、押されたキーは直接現在の仮想バッファに渡されます。"
 
-#: appModules\_default.py:536
+#: appModules\_default.py:535
 msgid "Quits NVDA!"
 msgstr "NVDAの終了"
 
-#: appModules\_default.py:540
+#: appModules\_default.py:539
 msgid "Shows the NVDA interface window"
 msgstr "NVDAの設定画面の表示"
 
-#: appModules\_default.py:545
+#: appModules\_default.py:544
 msgid "reads from review cursor  up to end of current text, moving the review cursor as it goes"
 msgstr "レビューカーソル位置からテキストを最後まで読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:550
+#: appModules\_default.py:549
 msgid "reads from navigator object "
 msgstr "ナビゲーターオブジェクトから読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:562
+#: appModules\_default.py:561
 msgid "reads from system caret up to end of text, moving the caret as it goes"
 msgstr "カーソル位置からテキストを最後まで読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:585
+#: appModules\_default.py:584
 msgid "reports the object with focus"
 msgstr "フォーカスのあるオブジェクトの読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:591
-#: appModules\mplayerc.py:30
+#: appModules\_default.py:589
 msgid "no status bar found"
 msgstr "ステータスバーなし"
 
 #: appModules\_default.py:598
-#: appModules\mplayerc.py:37
 msgid "reads the current aplication status bar and moves the navigation cursor to it"
 msgstr "現在起動中のアプリケーションのステータス情報を読み上げ、ナビゲーションカーソルを移動"
 
@@ -573,107 +548,147 @@
 msgid "speaks the current foreground object"
 msgstr "現在前面に表示中のオブジェクト名を通知"
 
-#: appModules\_default.py:630
-#: cursorManager.py:242
+#: appModules\_default.py:636
+#: cursorManager.py:246
 msgid "copied to clipboard"
 msgstr "クリップボードにコピーしました"
 
-#: appModules\_default.py:634
+#: appModules\_default.py:640
 msgid "Control ID: %s"
 msgstr "Control ID: %s"
 
-#: appModules\_default.py:635
+#: appModules\_default.py:641
 msgid "Class: %s"
 msgstr "Class: %s"
 
-#: appModules\_default.py:637
+#: appModules\_default.py:643
 msgid "internal text: %s"
 msgstr "内部テキスト%s"
 
-#: appModules\_default.py:638
+#: appModules\_default.py:644
 msgid "text: %s"
 msgstr "text: %s"
 
-#: appModules\_default.py:640
+#: appModules\_default.py:646
 msgid "reports some info about the current navigator object, mainly useful for developers. When pressed 2 times it copies control id, class and internal text to the windows clipboard"
 msgstr "現在のナビゲーターオブジェクトに関する情報の通知。主に開発者向けに、コントロールIDとクラスおよびインターナルテキストについて通知"
 
-#: appModules\_default.py:649
+#: appModules\_default.py:655
 msgid "Beep on progress bar updates"
 msgstr "プログレスバーの変化時にビープで通知"
 
-#: appModules\_default.py:650
+#: appModules\_default.py:656
 msgid "Toggles on and off the beeping on progress bar updates"
 msgstr "プログレスバーの変化情報をビープで知らせる機能をオンオフします"
 
-#: appModules\_default.py:659
+#: appModules\_default.py:665
 msgid "report dynamic content changes"
 msgstr "動的コンテンツの変化を通知"
 
-#: appModules\_default.py:660
+#: appModules\_default.py:666
 msgid "Toggles on and off the reporting of dynamic content changes, such as new text in dos console windows"
 msgstr "DOSウインドウ上に書き込まれた新しいテキストなどの、動的コンテンツの変化の通知のオンオフを繰り返します。"
 
-#: appModules\_default.py:669
+#: appModules\_default.py:675
 msgid "caret moves review cursor"
 msgstr "レビューカーソルをキャレットに移動"
 
-#: appModules\_default.py:670
+#: appModules\_default.py:676
 msgid "Toggles on and off the movement of the review cursor due to the caret moving."
 msgstr "キャレットの移動に応じてレビューカーソルを移動する機能のオンオフを繰り返します。"
 
-#: appModules\_default.py:679
+#: appModules\_default.py:685
 msgid "focus moves navigator object"
 msgstr "フォーカスをナビゲーターオブジェクトに移動"
 
-#: appModules\_default.py:680
+#: appModules\_default.py:686
 msgid "Toggles on and off the movement of the navigator object due to focus changes"
 msgstr "フォーカスの変化に応じてナビゲーターオブジェクトを移動させる機能をオンオフします。"
 
-#: appModules\_default.py:692
+#: appModules\_default.py:698
 msgid "no system battery"
 msgstr "システムバッテリーなし"
 
-#: appModules\_default.py:694
+#: appModules\_default.py:700
 msgid "%d percent"
 msgstr "%dパーセント"
 
-#: appModules\_default.py:695
+#: appModules\_default.py:701
 msgid "AC power on"
 msgstr "AC電源オン"
 
-#: appModules\_default.py:697
+#: appModules\_default.py:703
 msgid "%d hours and %d minutes remaining"
 msgstr "残り%d時間%d分"
 
-#: appModules\_default.py:699
+#: appModules\_default.py:705
 msgid "reports battery status and time remaining if AC is not plugged in"
 msgstr "電源未装着時、バッテリー残量を読み上げ"
 
-#: appModules\_default.py:703
+#: appModules\_default.py:709
 msgid "Pass next key through"
 msgstr "次に押されたキーのパススルー"
 
-#: appModules\_default.py:704
+#: appModules\_default.py:710
 msgid "The next key that is pressed will not be handled at all by NVDA, it will be passed directly through to Windows."
 msgstr "次に押されるキーはNVDAではなくWindowsに直接渡されます"
 
-#: appModules\_default.py:708
+#: appModules\_default.py:714
 msgid "Currently running application is %s."
 msgstr "現在実行中のアプリケーションは%sです"
 
-#: appModules\_default.py:713
+#: appModules\_default.py:719
 msgid "default module"
 msgstr "デフォルトモジュール"
 
-#: appModules\_default.py:714
+#: appModules\_default.py:720
 msgid "and currently loaded module is %s"
 msgstr "現在ロード中のモジュールは%sです"
 
-#: appModules\_default.py:715
+#: appModules\_default.py:721
 msgid "Speaks filename of the active application along with name of the currently loaded appmodule"
 msgstr "現在起動中のアプリケーションに関連して読み込まれている固有の設定ファイル名を読み上げます"
 
+#: appModules\_default.py:725
+msgid "Shows NVDA general settings dialog"
+msgstr "NVDAの一般設定ダイアログの表示"
+
+#: appModules\_default.py:729
+msgid "Shows NVDA synthesizer dialog"
+msgstr "NVDAの出力先設定ダイアログの表示"
+
+#: appModules\_default.py:733
+msgid "Shows NVDA voice settings dialog"
+msgstr "NVDAの音声設定ダイアログを表示音声設定"
+
+#: appModules\_default.py:737
+msgid "Shows NVDA keyboard settings dialog"
+msgstr "NVDAのキーボード設定ダイアログを表示"
+
+#: appModules\_default.py:741
+msgid "Shows NVDA mouse settings dialog"
+msgstr "NVDAのマウス設定ダイアログを表示"
+
+#: appModules\_default.py:745
+msgid "Shows NVDA object presentation settings dialog"
+msgstr "NVDAのオブジェクトの説明設定ダイアログを表示"
+
+#: appModules\_default.py:749
+msgid "Shows NVDA virtual buffers settings dialog"
+msgstr "NVDAの仮想バッファ設定ダイアログを表示"
+
+#: appModules\_default.py:753
+msgid "Shows NVDA document formatting settings dialog"
+msgstr "NVDAの書式設定ダイアログを表示"
+
+#: appModules\_default.py:758
+msgid "Saves current NVDA configuration to file"
+msgstr "現在の設定情報をファイルに書き込みます"
+
+#: appModules\_default.py:762
+msgid "loads NVDA configuration from file, overriding current changes"
+msgstr "NVDAの設定情報をファイルから読み込み、現在の変更を上書き"
+
 #: appModules\msimn.py:19
 msgid "Attachments"
 msgstr "添付"
@@ -750,8 +765,8 @@
 
 #: characterSymbols.py:17
 #: characterSymbols.py:18
-#: speech.py:67
-#: speech.py:598
+#: speech.py:80
+#: speech.py:607
 msgid "blank"
 msgstr "空行"
 
@@ -760,7 +775,7 @@
 msgstr "ヌル"
 
 #: characterSymbols.py:20
-#: controlTypes.py:187
+#: controlTypes.py:188
 msgid "tab"
 msgstr "タブ"
 
@@ -877,7 +892,7 @@
 msgstr "閉じかくかっこ"
 
 #: characterSymbols.py:49
-#: controlTypes.py:257
+#: controlTypes.py:258
 msgid "caret"
 msgstr "べき乗"
 
@@ -902,12 +917,12 @@
 msgstr "チルダ"
 
 #: characterSymbols.py:56
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:253
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:274
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:256
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:267
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:264
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:266
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:277
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:259
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:270
 msgid "bullet"
 msgstr "バレット"
 
@@ -915,884 +930,908 @@
 msgid "dot dot dot"
 msgstr "レベル%s"
 
-#: controlTypes.py:165
+#: controlTypes.py:166
 msgid "unknown object"
 msgstr "未定義オブジェクト"
 
-#: controlTypes.py:166
+#: controlTypes.py:167
 msgid "window"
 msgstr "ウインドウ"
 
-#: controlTypes.py:167
+#: controlTypes.py:168
 msgid "title bar"
 msgstr "タイトルバー"
 
-#: controlTypes.py:168
+#: controlTypes.py:169
 msgid "pane"
 msgstr "パネル"
 
-#: controlTypes.py:169
+#: controlTypes.py:170
 msgid "dialog"
 msgstr "ダイアログ"
 
-#: controlTypes.py:170
+#: controlTypes.py:171
 msgid "check box"
 msgstr "チェックボックス"
 
-#: controlTypes.py:171
+#: controlTypes.py:172
 msgid "radio button"
 msgstr "ラジオボタン"
 
-#: controlTypes.py:172
+#: controlTypes.py:173
 msgid "text"
 msgstr "テキスト"
 
-#: controlTypes.py:173
+#: controlTypes.py:174
 msgid "edit"
 msgstr "エディット"
 
-#: controlTypes.py:174
+#: controlTypes.py:175
 msgid "button"
 msgstr "ボタン"
 
-#: controlTypes.py:175
+#: controlTypes.py:176
 msgid "menu bar"
 msgstr "メニューバー"
 
-#: controlTypes.py:176
+#: controlTypes.py:177
 msgid "menu item"
 msgstr "メニュー項目"
 
-#: controlTypes.py:177
-msgid "popup menu"
-msgstr "ポップアップメニュー"
-
 #: controlTypes.py:178
+#: controlTypes.py:285
+msgid "menu"
+msgstr "メニュー"
+
+#: controlTypes.py:179
 msgid "combo box"
 msgstr "コンボボックス"
 
-#: controlTypes.py:179
+#: controlTypes.py:180
 msgid "list"
 msgstr "リスト"
 
-#: controlTypes.py:180
+#: controlTypes.py:181
 msgid "list item"
 msgstr "リスト項目"
 
-#: controlTypes.py:181
+#: controlTypes.py:182
 msgid "graphic"
 msgstr "画像"
 
-#: controlTypes.py:182
+#: controlTypes.py:183
 msgid "help balloon"
 msgstr "バルーン"
 
-#: controlTypes.py:183
+#: controlTypes.py:184
 msgid "tool tip"
 msgstr "ツールチップ"
 
-#: controlTypes.py:184
+#: controlTypes.py:185
 msgid "link"
 msgstr "リンク"
 
-#: controlTypes.py:185
+#: controlTypes.py:186
 msgid "tree view"
 msgstr "ツリービュー"
 
-#: controlTypes.py:186
+#: controlTypes.py:187
 msgid "tree view item"
 msgstr "ツリービュー項目"
 
-#: controlTypes.py:188
+#: controlTypes.py:189
 msgid "tab control"
 msgstr "タブコントロール"
 
-#: controlTypes.py:189
+#: controlTypes.py:190
 msgid "slider"
 msgstr "スライダ"
 
-#: controlTypes.py:190
+#: controlTypes.py:191
 msgid "progress bar"
 msgstr "進行状況バー"
 
-#: controlTypes.py:191
+#: controlTypes.py:192
 msgid "scroll bar"
 msgstr "スクロールバー"
 
-#: controlTypes.py:192
+#: controlTypes.py:193
 msgid "status bar"
 msgstr "ステータスバー"
 
-#: controlTypes.py:193
+#: controlTypes.py:194
 msgid "table"
 msgstr "テーブル"
 
-#: controlTypes.py:194
+#: controlTypes.py:195
 msgid "cell"
 msgstr "セル"
 
-#: controlTypes.py:195
+#: controlTypes.py:196
 msgid "column"
 msgstr "列"
 
-#: controlTypes.py:196
+#: controlTypes.py:197
 msgid "row"
 msgstr "行"
 
-#: controlTypes.py:197
+#: controlTypes.py:198
 msgid "frame"
 msgstr "フレーム"
 
-#: controlTypes.py:198
+#: controlTypes.py:199
 msgid "tool bar"
 msgstr "ツールバー"
 
-#: controlTypes.py:199
+#: controlTypes.py:200
 msgid "column header"
 msgstr "列ヘッダ"
 
-#: controlTypes.py:200
+#: controlTypes.py:201
 msgid "row header"
 msgstr "行ヘッダ"
 
-#: controlTypes.py:201
+#: controlTypes.py:202
 msgid "drop down button"
 msgstr "ドロップダウンボタン"
 
-#: controlTypes.py:202
+#: controlTypes.py:203
 msgid "clock"
 msgstr "時計"
 
-#: controlTypes.py:203
+#: controlTypes.py:204
 msgid "separator"
 msgstr "区切り"
 
-#: controlTypes.py:204
+#: controlTypes.py:205
 msgid "form"
 msgstr "フォーム"
 
-#: controlTypes.py:205
+#: controlTypes.py:206
 msgid "heading"
 msgstr "見出し"
 
-#: controlTypes.py:206
+#: controlTypes.py:207
 msgid "heading 1"
 msgstr "見出し1"
 
-#: controlTypes.py:207
+#: controlTypes.py:208
 msgid "heading 2"
 msgstr "見出し2"
 
-#: controlTypes.py:208
+#: controlTypes.py:209
 msgid "heading 3"
 msgstr "見出し3"
 
-#: controlTypes.py:209
+#: controlTypes.py:210
 msgid "heading 4"
 msgstr "見出し4"
 
-#: controlTypes.py:210
+#: controlTypes.py:211
 msgid "heading 5"
 msgstr "見出し5"
 
-#: controlTypes.py:211
+#: controlTypes.py:212
 msgid "heading 6"
 msgstr "見出し6"
 
-#: controlTypes.py:212
+#: controlTypes.py:213
 msgid "paragraph"
 msgstr "段落"
 
-#: controlTypes.py:213
+#: controlTypes.py:214
 msgid "block quote"
 msgstr "引用"
 
-#: controlTypes.py:214
+#: controlTypes.py:215
 msgid "table header"
 msgstr "テーブルヘッダ"
 
-#: controlTypes.py:215
+#: controlTypes.py:216
 msgid "table body"
 msgstr "テーブルボディー"
 
-#: controlTypes.py:216
+#: controlTypes.py:217
 msgid "table footer"
 msgstr "テーブルフッタ"
 
-#: controlTypes.py:217
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:37
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:42
+#: controlTypes.py:218
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:38
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:43
 msgid "document"
 msgstr "ドキュメント"
 
-#: controlTypes.py:218
+#: controlTypes.py:219
 msgid "animation"
 msgstr "アニメーション"
 
-#: controlTypes.py:219
+#: controlTypes.py:220
 msgid "application"
 msgstr "アプリケーション"
 
-#: controlTypes.py:220
+#: controlTypes.py:221
 msgid "box"
 msgstr "ボックス"
 
-#: controlTypes.py:221
+#: controlTypes.py:222
 msgid "grouping"
 msgstr "グループ化"
 
-#: controlTypes.py:222
+#: controlTypes.py:223
 msgid "property page"
 msgstr "プロパティページ"
 
-#: controlTypes.py:223
+#: controlTypes.py:224
 msgid "canvas"
 msgstr "キャンバス"
 
-#: controlTypes.py:224
+#: controlTypes.py:225
 msgid "caption"
 msgstr "キャプション"
 
-#: controlTypes.py:225
+#: controlTypes.py:226
 msgid "check menu item"
 msgstr "チェックメニュー項目"
 
-#: controlTypes.py:226
+#: controlTypes.py:227
 msgid "date edit"
 msgstr "日付エディット"
 
-#: controlTypes.py:227
+#: controlTypes.py:228
 msgid "icon"
 msgstr "アイコン"
 
-#: controlTypes.py:228
+#: controlTypes.py:229
 msgid "directory pane"
 msgstr "ディレクトリパネル"
 
-#: controlTypes.py:229
+#: controlTypes.py:230
 msgid "embedded object"
 msgstr "エンベデッドオブジェクト"
 
-#: controlTypes.py:230
+#: controlTypes.py:231
 msgid "end note"
 msgstr "end note"
 
-#: controlTypes.py:231
+#: controlTypes.py:232
 msgid "footer"
 msgstr "フッタ"
 
-#: controlTypes.py:232
+#: controlTypes.py:233
 msgid "foot note"
 msgstr "脚注"
 
-#: controlTypes.py:233
+#: controlTypes.py:234
 msgid "glass pane"
 msgstr "グラスパネル"
 
-#: controlTypes.py:234
+#: controlTypes.py:235
 msgid "header"
 msgstr "ヘッダ"
 
-#: controlTypes.py:235
+#: controlTypes.py:236
 msgid "image map"
 msgstr "イメージマップ"
 
-#: controlTypes.py:236
+#: controlTypes.py:237
 msgid "input window"
 msgstr "入力ウインドウ"
 
-#: controlTypes.py:237
+#: controlTypes.py:238
 msgid "label"
 msgstr "ラベル"
 
-#: controlTypes.py:238
+#: controlTypes.py:239
 msgid "note"
 msgstr "ノート"
 
-#: controlTypes.py:239
+#: controlTypes.py:240
 msgid "page"
 msgstr "ページ"
 
-#: controlTypes.py:240
+#: controlTypes.py:241
 msgid "radio menu item"
 msgstr "ラジオボタン項目"
 
-#: controlTypes.py:241
+#: controlTypes.py:242
 msgid "layered pane"
 msgstr "layeredパネル"
 
-#: controlTypes.py:242
+#: controlTypes.py:243
 msgid "redundant object"
 msgstr "冗長オブジェクト"
 
-#: controlTypes.py:243
+#: controlTypes.py:244
 msgid "root pane"
 msgstr "ルートパネル"
 
-#: controlTypes.py:244
+#: controlTypes.py:245
 msgid "edit bar"
 msgstr "エディットバー"
 
-#: controlTypes.py:245
+#: controlTypes.py:246
 msgid "terminal"
 msgstr "ターミナル"
 
-#: controlTypes.py:246
+#: controlTypes.py:247
 msgid "rich edit"
 msgstr "リッチエディット"
 
-#: controlTypes.py:247
+#: controlTypes.py:248
 msgid "ruler"
 msgstr "ルーラー"
 
-#: controlTypes.py:248
+#: controlTypes.py:249
 msgid "scroll pane"
 msgstr "スクロールパネル"
 
-#: controlTypes.py:249
+#: controlTypes.py:250
 msgid "section"
 msgstr "セクション"
 
-#: controlTypes.py:250
+#: controlTypes.py:251
 msgid "shape"
 msgstr "形状"
 
-#: controlTypes.py:251
+#: controlTypes.py:252
 msgid "split pane"
 msgstr "スプリットパネル"
 
-#: controlTypes.py:252
+#: controlTypes.py:253
 msgid "view port"
 msgstr "ビューポート"
 
-#: controlTypes.py:253
+#: controlTypes.py:254
 msgid "tear off menu"
 msgstr "tear off menu"
 
-#: controlTypes.py:254
+#: controlTypes.py:255
 msgid "text frame"
 msgstr "テキストフレーム"
 
-#: controlTypes.py:255
+#: controlTypes.py:256
 msgid "toggle button"
 msgstr "ラジオボタン"
 
-#: controlTypes.py:256
+#: controlTypes.py:257
 msgid "border"
 msgstr "ボーダー"
 
-#: controlTypes.py:258
+#: controlTypes.py:259
 msgid "character"
 msgstr "文字"
 
-#: controlTypes.py:259
+#: controlTypes.py:260
 msgid "chart"
 msgstr "チャート"
 
-#: controlTypes.py:260
+#: controlTypes.py:261
 msgid "cursor"
 msgstr "カーソル"
 
-#: controlTypes.py:261
+#: controlTypes.py:262
 msgid "diagram"
 msgstr "ダイアログ"
 
-#: controlTypes.py:262
+#: controlTypes.py:263
 msgid "dial"
 msgstr "ダイヤル"
 
-#: controlTypes.py:263
+#: controlTypes.py:264
 msgid "drop list"
 msgstr "ドロップリスト"
 
-#: controlTypes.py:264
+#: controlTypes.py:265
 msgid "split button"
 msgstr "スプリットボタン"
 
-#: controlTypes.py:265
+#: controlTypes.py:266
 msgid "menu button"
 msgstr "メニューボタン"
 
-#: controlTypes.py:266
+#: controlTypes.py:267
 msgid "drop down button grid"
 msgstr "ドロップダウンボタングリッド"
 
-#: controlTypes.py:267
+#: controlTypes.py:268
 msgid "equation"
 msgstr "方程式"
 
-#: controlTypes.py:268
+#: controlTypes.py:269
 msgid "grip"
 msgstr "グリップ"
 
-#: controlTypes.py:269
+#: controlTypes.py:270
 msgid "hot key field"
 msgstr "ホットキー領域"
 
-#: controlTypes.py:270
+#: controlTypes.py:271
 msgid "indicator"
 msgstr "インジケータ"
 
-#: controlTypes.py:271
+#: controlTypes.py:272
 msgid "spin button"
 msgstr "スピンボタン"
 
-#: controlTypes.py:272
+#: controlTypes.py:273
 msgid "sound"
 msgstr "サウンド"
 
-#: controlTypes.py:273
+#: controlTypes.py:274
 msgid "white space"
 msgstr "ホワイトスペース"
 
-#: controlTypes.py:274
+#: controlTypes.py:275
 msgid "tree view button"
 msgstr "ツリービューボタン"
 
-#: controlTypes.py:275
+#: controlTypes.py:276
 msgid "IP address"
 msgstr "IPアドレス"
 
-#: controlTypes.py:276
+#: controlTypes.py:277
 msgid "desktop icon"
 msgstr "デスクトップアイコン"
 
-#: controlTypes.py:277
-#: controlTypes.py:301
+#: controlTypes.py:278
+#: controlTypes.py:302
 msgid "alert"
 msgstr "アラート"
 
-#: controlTypes.py:278
+#: controlTypes.py:279
 msgid "IFrame"
 msgstr "Iフレーム"
 
-#: controlTypes.py:279
+#: controlTypes.py:280
 msgid "desktop pane"
 msgstr "デスクトップパネル"
 
-#: controlTypes.py:280
+#: controlTypes.py:281
 msgid "option pane"
 msgstr "オプションパネル"
 
-#: controlTypes.py:281
+#: controlTypes.py:282
 msgid "color chooser"
 msgstr "color chooser"
 
-#: controlTypes.py:282
+#: controlTypes.py:283
 msgid "file chooser"
 msgstr "file chooser"
 
-#: controlTypes.py:283
+#: controlTypes.py:284
 msgid "filler"
 msgstr "filler"
 
-#: controlTypes.py:284
-msgid "menu"
-msgstr "メニュー"
-
-#: controlTypes.py:285
+#: controlTypes.py:286
 msgid "panel"
 msgstr "パネル"
 
-#: controlTypes.py:286
+#: controlTypes.py:287
 msgid "password edit"
 msgstr "パスワードエディット"
 
-#: controlTypes.py:287
+#: controlTypes.py:288
 msgid "font chooser"
 msgstr "font chooser"
 
-#: controlTypes.py:288
+#: controlTypes.py:289
 msgid "line"
 msgstr "アンダー"
 
-#: controlTypes.py:289
+#: controlTypes.py:290
 msgid "font name"
 msgstr "フォント名"
 
-#: controlTypes.py:290
+#: controlTypes.py:291
 msgid "font size"
 msgstr "フォントサイズ"
 
-#: controlTypes.py:292
+#: controlTypes.py:293
 msgid "ITALIC"
 msgstr "イタリック"
 
-#: controlTypes.py:294
+#: controlTypes.py:295
 msgid "foreground color"
 msgstr "前景色"
 
-#: controlTypes.py:295
+#: controlTypes.py:296
 msgid "background color"
 msgstr "背景色"
 
-#: controlTypes.py:296
-#: textBuffer.py:286
-#: textBuffer.py:293
-#: textBuffer.py:323
+#: controlTypes.py:297
+#: textBuffer.py:287
+#: textBuffer.py:294
+#: textBuffer.py:324
 msgid "superscript"
 msgstr "スーパースクリプト"
 
-#: controlTypes.py:297
-#: textBuffer.py:325
+#: controlTypes.py:298
+#: textBuffer.py:326
 msgid "subscript"
 msgstr "サブスクリプト"
 
-#: controlTypes.py:298
+#: controlTypes.py:299
 msgid "style"
 msgstr "書式"
 
-#: controlTypes.py:299
+#: controlTypes.py:300
 msgid "indent"
 msgstr "インデント"
 
-#: controlTypes.py:300
+#: controlTypes.py:301
 msgid "alignment"
 msgstr "alignment"
 
-#: controlTypes.py:305
+#: controlTypes.py:306
 msgid "unavailable"
 msgstr "使用不能"
 
-#: controlTypes.py:306
+#: controlTypes.py:307
 msgid "focused"
 msgstr "フォーカス済"
 
-#: controlTypes.py:308
+#: controlTypes.py:309
 msgid "busy"
 msgstr "ビジー"
 
-#: controlTypes.py:309
+#: controlTypes.py:310
 msgid "pressed"
 msgstr "押されました"
 
-#: controlTypes.py:310
+#: controlTypes.py:311
 msgid "checked"
 msgstr "チェック"
 
-#: controlTypes.py:311
+#: controlTypes.py:312
 msgid "half checked"
 msgstr "一部チェック"
 
-#: controlTypes.py:312
+#: controlTypes.py:313
 msgid "read only"
 msgstr "読み取り専用"
 
-#: controlTypes.py:313
+#: controlTypes.py:314
 msgid "expanded"
 msgstr "展開中"
 
-#: controlTypes.py:314
+#: controlTypes.py:315
 msgid "collapsed"
 msgstr "クローズ"
 
-#: controlTypes.py:315
+#: controlTypes.py:316
 msgid "invisible"
 msgstr "インビジブル"
 
-#: controlTypes.py:316
+#: controlTypes.py:317
 msgid "visited"
 msgstr "既読"
 
-#: controlTypes.py:317
+#: controlTypes.py:318
 msgid "linked"
 msgstr "リンク済"
 
-#: controlTypes.py:318
+#: controlTypes.py:319
 msgid "subMenu"
 msgstr "サブメニュー"
 
-#: controlTypes.py:319
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
+#: controlTypes.py:320
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:299
 msgid "protected"
 msgstr "保護"
 
-#: controlTypes.py:320
+#: controlTypes.py:321
 msgid "required"
 msgstr "必要"
 
-#: controlTypes.py:321
+#: controlTypes.py:322
 msgid "defunct"
 msgstr "defunct"
 
-#: controlTypes.py:322
+#: controlTypes.py:323
 msgid "invalid entry"
 msgstr "間違ったエントリーです"
 
-#: controlTypes.py:323
+#: controlTypes.py:324
 msgid "modal"
 msgstr "modal"
 
-#: controlTypes.py:324
+#: controlTypes.py:325
 msgid "has auto complete"
 msgstr "オートコンプリート機能付"
 
-#: controlTypes.py:325
+#: controlTypes.py:326
 msgid "multi line"
 msgstr "マルチライン"
 
-#: controlTypes.py:326
+#: controlTypes.py:327
 msgid "iconified"
 msgstr "iconified"
 
-#: controlTypes.py:327
+#: controlTypes.py:328
 msgid "selectable"
 msgstr "選択可能"
 
-#: core.py:69
+#: controlTypes.py:329
+msgid "focusable"
+msgstr "フォーカス可能"
+
+#: core.py:60
 msgid "configuration applied"
 msgstr "設定が適用されました"
 
-#: core.py:115
+#: core.py:106
 msgid "Loading subsystems, please wait..."
 msgstr "お待ちください。補助システムを読み込み中..."
 
-#: core.py:136
+#: core.py:127
 msgid "NVDA started"
 msgstr "NVDA起動しました"
 
+#: core.py:128
+msgid "You can press insert+n to activate the NVDA menu at any time"
+msgstr "NVDA+Nキーを押すことで、いつでもNVDAメニューを開くことができます"
+
 #: cursorManager.py:77
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Find"
 msgstr "検索"
 
 #: cursorManager.py:77
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:459
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:460
 msgid "Type the text you wish to find"
 msgstr "探したい文字列を入力してください"
 
-#: cursorManager.py:96
+#: cursorManager.py:94
 msgid "text \"%s\" not found"
 msgstr "レベル%s"
 
-#: cursorManager.py:96
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: cursorManager.py:94
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "Find Error"
 msgstr "検索エラー"
 
-#: cursorManager.py:103
+#: cursorManager.py:100
 msgid "find a text string from the current cursor position"
 msgstr "カーソル位置の文字列パターンに一致する文字列の検索"
 
-#: cursorManager.py:110
+#: cursorManager.py:107
 msgid "find the next occurrence of the previously entered text string from the current cursor's position"
 msgstr "前回入力された文字列に一致するものをカーソル位置から検索"
 
-#: synthDrivers\_espeak.py:265
-msgid "none"
-msgstr "なし"
+#: cursorManager.py:114
+msgid "find the previous occurrence of the previously entered text string from the current cursor's position"
+msgstr "前回入力された文字列に一致する前の文字列を検索"
 
-#: synthDrivers\silence.py:20
-msgid "No speech,  a template synthesizer"
-msgstr "音声なし"
-
-#: gui\__init__.py:79
+#: gui\__init__.py:127
 msgid "configuration saved"
 msgstr "設定情報を保存しました"
 
-#: gui\__init__.py:81
+#: gui\__init__.py:129
 msgid "Could not save configuration - probably read only file system"
 msgstr "設定情報を保存できませんでした-読み取り専用ファイルシステムが使用されている可能性があります"
 
-#: gui\__init__.py:84
+#: gui\__init__.py:132
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "デフォルト辞書"
 
-#: gui\__init__.py:88
+#: gui\__init__.py:136
 msgid "Voice dictionary (%s)"
 msgstr "音声辞書(%s)"
 
-#: gui\__init__.py:92
+#: gui\__init__.py:140
 msgid "Temporary dictionary"
 msgstr "一時辞書"
 
-#: gui\__init__.py:98
+#: gui\__init__.py:146
 msgid "Are you sure you want to quit NVDA?"
 msgstr "本当にNVDAを終了しますか?"
 
-#: gui\__init__.py:98
-#: gui\__init__.py:209
+#: gui\__init__.py:146
+#: gui\__init__.py:271
 msgid "Exit NVDA"
 msgstr "NVDAを終了します"
 
-#: gui\__init__.py:155
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "copyright"
 msgstr "copyright"
 
-#: gui\__init__.py:155
-msgid "maintainer"
-msgstr "開発者"
-
-#: gui\__init__.py:155
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "url"
 msgstr "url"
 
-#: gui\__init__.py:155
+#: gui\__init__.py:196
 msgid "version"
 msgstr "バージョン"
 
-#: gui\__init__.py:156
-#: gui\__init__.py:200
+#: gui\__init__.py:197
+#: gui\__init__.py:262
 msgid "About NVDA"
 msgstr "NVDAについて"
 
-#: gui\__init__.py:170
+#: gui\__init__.py:214
 msgid "&General settings..."
 msgstr "一般設定....(&G)"
 
-#: gui\__init__.py:170
+#: gui\__init__.py:214
 #: gui\settingsDialogs.py:98
 msgid "General settings"
 msgstr "一般設定"
 
-#: gui\__init__.py:172
+#: gui\__init__.py:216
 msgid " the synthesizer to use"
 msgstr "使用する出力先の選択"
 
-#: gui\__init__.py:172
+#: gui\__init__.py:216
 msgid "&Synthesizer..."
 msgstr "出力先....(&S)"
 
-#: gui\__init__.py:174
+#: gui\__init__.py:218
 msgid "&Voice settings..."
 msgstr "音声設定....(&V)"
 
-#: gui\__init__.py:174
+#: gui\__init__.py:218
 msgid "Choose the voice, rate, pitch and volume  to use"
 msgstr "使用する音声、高さ、速さ、音量の選択"
 
-#: gui\__init__.py:176
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "&Keyboard Settings..."
 msgstr "キーボードの設定....(&K)"
 
-#: gui\__init__.py:176
+#: gui\__init__.py:220
 msgid "Configure keyboard layout, speaking of typed characters, words or command keys"
 msgstr "入力文字、入力単語、またはコマンドキーの読み方の設定"
 
-#: gui\__init__.py:178
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "&Mouse settings..."
 msgstr "マウス設定....(&M)"
 
-#: gui\__init__.py:178
+#: gui\__init__.py:222
 msgid "Change reporting of mouse sape, object under mouse"
 msgstr "マウスポインタ形状の変更や、マウスポインタ位置のオブジェクトの通知方法に関する設定"
 
-#: gui\__init__.py:180
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "&Object presentation..."
 msgstr "オブジェクトの説明....(&O)"
 
-#: gui\__init__.py:180
+#: gui\__init__.py:224
 msgid "Change reporting of objects"
 msgstr "オブジェクトの通知方法の変更"
 
-#: gui\__init__.py:182
+#: gui\__init__.py:226
 msgid "Change virtual buffers specific settings"
 msgstr "仮想バッファ固有の設定"
 
-#: gui\__init__.py:182
+#: gui\__init__.py:226
 msgid "Virtual &buffers..."
 msgstr "仮想バッファ....(&B)"
 
-#: gui\__init__.py:184
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "Change Settings of document properties"
 msgstr "ドキュメントの書式情報の変更に関する設定"
 
-#: gui\__init__.py:184
+#: gui\__init__.py:228
 msgid "Document &formatting..."
 msgstr "書式情報....(&F)"
 
-#: gui\__init__.py:187
+#: gui\__init__.py:231
 msgid "&Default dictionary..."
 msgstr "デフォルト辞書...(&D)"
 
-#: gui\__init__.py:187
+#: gui\__init__.py:231
 msgid "dialog where you can set default dictionary by adding dictionary entries to the list"
 msgstr "リストに項目を追加することでデフォルト辞書に項目を追加できるダイアログ"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:233
 msgid "&Voice dictionary..."
 msgstr "音声辞書...(&V)"
 
-#: gui\__init__.py:189
+#: gui\__init__.py:233
 msgid "dialog where you can set voice-specific dictionary by adding dictionary entries to the list"
 msgstr "リストに項目を追加することで音声読み上げ用の辞書に項目を追加できるダイアログ"
 
-#: gui\__init__.py:191
+#: gui\__init__.py:235
 msgid "&Temporary dictionary..."
 msgstr "一時辞書...(&T)"
 
-#: gui\__init__.py:191
+#: gui\__init__.py:235
 msgid "dialog where you can set temporary dictionary by adding dictionary entries to the edit box"
 msgstr "エディットボックスに辞書項目を追加することで一時設定できる辞書ダイアログ"
 
-#: gui\__init__.py:193
-msgid "User &dictionaries"
-msgstr "ユーザー辞書(&D)"
+#: gui\__init__.py:237
+msgid "Speech &dictionaries"
+msgstr "音声辞書(&D)"
 
-#: gui\__init__.py:194
+#: gui\__init__.py:238
 msgid "&Preferences"
 msgstr "設定(&P)"
 
-#: gui\__init__.py:196
-msgid "NVDA homepage"
-msgstr "NVDAホームページ"
-
-#: gui\__init__.py:196
-msgid "Opens NVDA homepage in the default browser"
-msgstr "標準ブラウザでNVDAホームページを開く"
-
-#: gui\__init__.py:198
-msgid "NVDA wiki"
-msgstr "NVDA wiki"
-
-#: gui\__init__.py:198
-msgid "Opens NVDA wiki in the default browser"
-msgstr "標準ブラウザでNVDA wikiを開く"
+#: gui\__init__.py:241
+msgid "View log"
+msgstr "ログ閲覧"
+
+#: gui\__init__.py:243
+msgid "Tools"
+msgstr "ツール(&T)"
+
+#: gui\__init__.py:246
+msgid "User guide"
+msgstr "ユーザーガイド(&U)"
+
+#: gui\__init__.py:248
+msgid "Key Command Quick Reference"
+msgstr "キーコマンドクイックリファレンス(&K)"
+
+#: gui\__init__.py:250
+msgid "What's &new"
+msgstr "最新情報(&N)"
+
+#: gui\__init__.py:253
+msgid "Home page"
+msgstr "ホームページ(&H)"
+
+#: gui\__init__.py:255
+msgid "Trac (issue tracker)"
+msgstr "TRAC(問題の追跡)"
+
+#: gui\__init__.py:257
+msgid "Web resources"
+msgstr "Webリソース"
+
+#: gui\__init__.py:258
+msgid "License"
+msgstr "ライセンス(&L)"
+
+#: gui\__init__.py:260
+msgid "Contributors"
+msgstr "貢献者(&C)"
 
-#: gui\__init__.py:200
+#: gui\__init__.py:262
 msgid "About..."
-msgstr "NVDAについて..."
+msgstr "NVDAについて...(&A)"
 
-#: gui\__init__.py:202
+#: gui\__init__.py:264
 msgid "&Help"
 msgstr "ヘルプ(&H)"
 
-#: gui\__init__.py:204
+#: gui\__init__.py:266
 msgid "&Revert to saved configuration"
 msgstr "保存された設定状態に戻す(&R)"
 
-#: gui\__init__.py:204
+#: gui\__init__.py:266
 msgid "Reset all settings to saved state"
 msgstr "すべての設定情報を保存された物でリセットします"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:268
 msgid "&Save configuration"
 msgstr "設定情報の保存(&S)"
 
-#: gui\__init__.py:206
+#: gui\__init__.py:268
 msgid "Write the current configuration to nvda.ini"
 msgstr "現在の設定情報をnvda.iniに書き込みます"
 
-#: gui\__init__.py:209
+#: gui\__init__.py:271
 msgid "E&xit"
 msgstr "終了(&X)"
 
+#: gui\logViewer.py:14
+msgid "NVDA Log Viewer"
+msgstr "NVDAログビュアー(&N)"
+
 #: gui\scriptUI.py:52
 #: gui\scriptUI.py:61
-#: gui\scriptUI.py:74
-#: gui\scriptUI.py:142
+#: gui\scriptUI.py:73
 msgid "NVDA"
 msgstr "NVDA"
 
-#: gui\scriptUI.py:109
+#: gui\scriptUI.py:108
 msgid "Links List"
 msgstr "リンクリスト"
 
-#: gui\scriptUI.py:120
+#: gui\scriptUI.py:119
 msgid "&Activate Link"
 msgstr "リンクを開く(&A)"
 
-#: gui\scriptUI.py:121
+#: gui\scriptUI.py:120
 msgid "&Move to link"
 msgstr "リンクに移動(&M)"
 
@@ -1989,145 +2028,158 @@
 msgstr "1ページの行数(&N)"
 
 #: gui\settingsDialogs.py:473
+msgid "Use &screen layout (when supported)"
+msgstr "(サポートされている場合)画面レイアウトを使用(&S)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:477
 msgid "Report &virtual presentation on focus changes"
 msgstr "フォーカスの変化に伴う仮想的な説明(&V)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:476
+#: gui\settingsDialogs.py:480
 msgid "Update the content &dynamically"
 msgstr "コンテンツの動的な更新(&D)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:479
+#: gui\settingsDialogs.py:483
 msgid "Report lin&ks"
 msgstr "リンクの通知(&K)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:482
+#: gui\settingsDialogs.py:486
 msgid "Report &lists"
 msgstr "リストの通知(&L)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:485
+#: gui\settingsDialogs.py:489
 msgid "Report list &items"
 msgstr "リスト項目の通知(&I)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:488
+#: gui\settingsDialogs.py:492
 msgid "Report &headings"
 msgstr "見出しの通知(&H)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:491
-#: gui\settingsDialogs.py:569
+#: gui\settingsDialogs.py:495
+#: gui\settingsDialogs.py:575
 msgid "Report &tables"
 msgstr "テーブルの通知(&T)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:494
+#: gui\settingsDialogs.py:498
 msgid "Report &graphics"
 msgstr "画像の通知(&G)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:497
+#: gui\settingsDialogs.py:501
 msgid "Report f&orms"
 msgstr "フォームの通知(&O)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:500
+#: gui\settingsDialogs.py:504
 msgid "Report form &fields"
 msgstr "フォームフィールドの通知(&F)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:503
+#: gui\settingsDialogs.py:507
 msgid "Report block &quotes"
 msgstr "引用の通知(&Q)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:506
+#: gui\settingsDialogs.py:510
 msgid "Report &paragraphs"
 msgstr "段落の通知(&P)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:509
+#: gui\settingsDialogs.py:513
 msgid "Report f&rames"
 msgstr "フレームの通知(&F)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:545
+#: gui\settingsDialogs.py:551
 msgid "Document formatting"
 msgstr "書式情報"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:548
+#: gui\settingsDialogs.py:554
 msgid "Announce formatting changes after the cursor (can cause a lag)"
 msgstr "カーソル移動後に書式の変化を通知"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:551
+#: gui\settingsDialogs.py:557
 msgid "Report font &name"
 msgstr "フォント名の通知(&N)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:554
+#: gui\settingsDialogs.py:560
 msgid "Report font &size"
 msgstr "フォントサイズの通知(&S)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:557
+#: gui\settingsDialogs.py:563
 msgid "Report font attri&butes"
 msgstr "フォント属性の通知(&B)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:560
+#: gui\settingsDialogs.py:566
 msgid "Report st&yle"
 msgstr "書式の通知(&Y)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:563
+#: gui\settingsDialogs.py:569
 msgid "Report &pages"
 msgstr "ページ番号の通知(&P)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:566
+#: gui\settingsDialogs.py:572
 msgid "Report &line numbers"
 msgstr "行番号の通知(&L)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:572
+#: gui\settingsDialogs.py:578
 msgid "Report &alignment"
 msgstr "配置の通知(&A)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:604
+#: gui\settingsDialogs.py:600
+msgid "Edit dictionary entry"
+msgstr "辞書項目の編集"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:603
+msgid "&Pattern"
+msgstr "パターン(&P)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:606
+msgid "&Replacement"
+msgstr "置き換え(&R)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:609
+msgid "&Comment"
+msgstr "コメント(&C)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:612
+msgid "Case &sensitive"
+msgstr "大文字小文字を区別(&S)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:614
+msgid "Regular &expression"
+msgstr "正規表現(&E)"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:636
 msgid "&Dictionary entries"
 msgstr "辞書項目(&D)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:607
+#: gui\settingsDialogs.py:639
 msgid "Comment"
 msgstr "コメント"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:608
+#: gui\settingsDialogs.py:640
 msgid "Pattern"
 msgstr "パターン"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:609
+#: gui\settingsDialogs.py:641
 msgid "Replacement"
 msgstr "置き換え"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:616
+#: gui\settingsDialogs.py:642
+msgid "case sensitive"
+msgstr "大文字小文字を区別"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:643
+msgid "Regular expression"
+msgstr "正規表現"
+
+#: gui\settingsDialogs.py:650
 msgid "&Add"
 msgstr "追加(&A)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:619
+#: gui\settingsDialogs.py:653
 msgid "&edit"
 msgstr "編集(&E)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:622
+#: gui\settingsDialogs.py:656
 msgid "&Remove"
 msgstr "削除(&R)"
 
-#: gui\settingsDialogs.py:645
-msgid "Add an entry"
-msgstr "1項目追加"
-
-#: gui\settingsDialogs.py:645
-#: gui\settingsDialogs.py:651
-msgid "&Comment"
-msgstr "コメント(&C)"
-
-#: gui\settingsDialogs.py:645
-#: gui\settingsDialogs.py:651
-msgid "&Pattern"
-msgstr "パターン(&P)"
-
-#: gui\settingsDialogs.py:645
-#: gui\settingsDialogs.py:651
-msgid "&Replacement"
-msgstr "置き換え(&R)"
-
-#: gui\settingsDialogs.py:651
-msgid "Edit an entry"
-msgstr "1項目編集"
-
 #: keyboardHandler.py:53
 msgid "caps lock %s"
 msgstr "キャプスロック%s"
@@ -2144,19 +2196,19 @@
 msgid "%s keyboard layout"
 msgstr "%sキーボードレイアウト"
 
-#: keyboardHandler.py:162
+#: keyboardHandler.py:165
 msgid "Description: %s"
 msgstr "説明: %s"
 
-#: keyboardHandler.py:163
+#: keyboardHandler.py:166
 msgid "Location: %s"
 msgstr "ロケーション: %s"
 
-#: keyboardHandler.py:176
+#: keyboardHandler.py:179
 msgid "Error in keyboardHandler.internal_keyDownEvent"
 msgstr "Error in keyboardHandler.internal_keyDownEvent"
 
-#: keyboardHandler.py:210
+#: keyboardHandler.py:213
 msgid "Error in keyboardHandler.internal_keyUpEvent"
 msgstr "Error in keyboardHandler.internal_keyUpEvent"
 
@@ -2164,144 +2216,165 @@
 msgid "%s cursor"
 msgstr "%sカーソル"
 
+msgid "rate %d%%"
+msgstr "速度%d%%"
+
+msgid "Increases the speech rate by 5 percent"
+msgstr "読み上げスピードを5パーセントずつ早く"
+
+msgid "decreases the speech rate by 5 percent"
+msgstr "読み上げスピードを5パーセントずつ遅く"
+
+#: synthDrivers\_espeak.py:268
+msgid "none"
+msgstr "なし"
+
+#: synthDrivers\silence.py:20
+msgid "No speech,  a template synthesizer"
+msgstr "音声なし"
+
+#: pythonConsole.py:61
+msgid "NVDA Python Console"
+msgstr "NVDA Python Console"
+
 #: sayAllHandler.py:155
 msgid "end of text"
 msgstr "テキスト終了"
 
-#: speech.py:190
+#: speech.py:165
 msgid "cap %s"
 msgstr "キャップ %s"
 
-#: speech.py:342
+#: speech.py:317
 msgid "in"
 msgstr "中"
 
-#: speech.py:347
-#: speech.py:365
+#: speech.py:322
+#: speech.py:340
 msgid "out of"
 msgstr "の外"
 
-#: speech.py:412
-#: textBuffer.py:544
-#: textBuffer.py:546
-#: textBuffer.py:550
+#: speech.py:387
+#: textBuffer.py:545
+#: textBuffer.py:547
+#: textBuffer.py:551
 msgid "unselected %s"
 msgstr "%s未選択"
 
-#: speech.py:651
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:123
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:302
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:306
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:300
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:304
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:293
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:297
+#: speech.py:660
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:125
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:307
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:311
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:303
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:307
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:296
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:300
 msgid "not %s"
 msgstr "%sなし"
 
-#: textBuffer.py:206
+#: textBuffer.py:207
 msgid "page %d"
 msgstr "%dページ"
 
-#: textBuffer.py:212
+#: textBuffer.py:213
 msgid "line %d"
 msgstr "%d行"
 
-#: textBuffer.py:218
+#: textBuffer.py:219
 msgid "out of table"
 msgstr "テーブルの外"
 
-#: textBuffer.py:224
+#: textBuffer.py:225
 msgid "table with %d columns and %d rows"
 msgstr "%d行%d列のテーブル"
 
-#: textBuffer.py:230
+#: textBuffer.py:231
 msgid "row %d"
 msgstr "%d行"
 
-#: textBuffer.py:235
+#: textBuffer.py:236
 msgid "column %d"
 msgstr "%d列"
 
-#: textBuffer.py:241
-#: textBuffer.py:309
+#: textBuffer.py:242
+#: textBuffer.py:310
 msgid "style %s"
 msgstr "書式%s"
 
-#: textBuffer.py:247
-#: textBuffer.py:311
+#: textBuffer.py:248
+#: textBuffer.py:312
 msgid "alignment %s"
 msgstr "%s揃え"
 
-#: textBuffer.py:253
-#: textBuffer.py:313
+#: textBuffer.py:254
+#: textBuffer.py:314
 msgid "font name %s"
 msgstr "フォント名%s"
 
-#: textBuffer.py:259
-#: textBuffer.py:315
+#: textBuffer.py:260
+#: textBuffer.py:316
 msgid "font size %d"
 msgstr "フォントサイズ%d"
 
-#: textBuffer.py:267
+#: textBuffer.py:268
 msgid "not bold"
 msgstr "ボールドなし"
 
-#: textBuffer.py:274
+#: textBuffer.py:275
 msgid "not italic"
 msgstr "イタリックなし"
 
-#: textBuffer.py:281
+#: textBuffer.py:282
 msgid "not underline"
 msgstr "アンダーラインなし"
 
-#: textBuffer.py:288
+#: textBuffer.py:289
 msgid "not superscript"
 msgstr "スーパースクリプトなし"
 
-#: textBuffer.py:295
+#: textBuffer.py:296
 msgid "not subscript"
 msgstr "サブスクリプトなし"
 
-#: textBuffer.py:469
-#: textBuffer.py:497
-#: textBuffer.py:505
+#: textBuffer.py:470
+#: textBuffer.py:498
+#: textBuffer.py:506
 msgid "Moves and then reads the current line"
 msgstr "移動後に現在行を読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:473
+#: textBuffer.py:474
 msgid "reads the current line"
 msgstr "現在行の読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:481
+#: textBuffer.py:482
 msgid "Moves and reads the current character"
 msgstr "移動後に現在文字を読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:489
+#: textBuffer.py:490
 msgid "Moves and reads the current word"
 msgstr "移動後に現在単語を読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:513
+#: textBuffer.py:514
 msgid "Manually moves to the next paragraph and then speaks it"
 msgstr "手動で次の段落に移動して読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:521
+#: textBuffer.py:522
 msgid "Manually moves to the previous paragraph and then speaks it"
 msgstr "手動で前の段落に移動して読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:533
+#: textBuffer.py:534
 msgid "no selections"
 msgstr "選択なし"
 
-#: textBuffer.py:552
+#: textBuffer.py:553
 msgid "Moves and reads the current selection"
 msgstr "現在の選択項目に移動して読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:558
+#: textBuffer.py:559
 msgid "Deletes the character and reads the new current character"
 msgstr "現在文字列を削除して新しい現在位置の文字を読み上げ"
 
-#: textBuffer.py:572
+#: textBuffer.py:573
 msgid "Reads the character before the current character and then deletes it"
 msgstr "前の文字を読み上げて削除"
 
@@ -2313,7 +2386,7 @@
 msgid "A free and open-source screen reader for MS Windows"
 msgstr "無料でオープンソースのWindows用スクリーン・リーダー"
 
-#: versionInfo.py:14
+#: versionInfo.py:12
 msgid ""
 "Copyright (C) 2006-2008 NVDA Contributors <http://www.nvda-project.org/>\n"
 "%(name)s is covered by the GNU General Public License. You are free to share or change this software in any way you like as long as you distribute the licence along with the software, and make all source code available to anyone who wants it. This applies to both origional and modified copies of the software, plus any software that uses code taken from this software.\n"
@@ -2327,487 +2400,322 @@
 "http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\n"
 "にアクセスして確認できるほか、本ソフトウェアとともに配布されているCopying.txtで確認できます。"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:87
-#: virtualBuffers\__init__.py:91
+#: virtualBufferHandler.py:87
+msgid "virtual buffer pass through"
+msgstr "仮想バッファパススルー"
+
 #: virtualBuffers\__init__.py:95
-#: virtualBuffers\__init__.py:101
-#: virtualBuffers\__init__.py:105
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:190
+#: virtualBuffers\__init__.py:99
+#: virtualBuffers\__init__.py:103
+#: virtualBuffers\__init__.py:109
+#: virtualBuffers\__init__.py:113
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:191
 msgid "out of %s"
 msgstr "%s終了"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:89
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:247
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:250
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:257
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:257
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:268
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:250
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:261
+#: virtualBuffers\__init__.py:97
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:251
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:254
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:261
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:260
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:271
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:253
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:264
 msgid "with %s items"
 msgstr "%s項目"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:103
+#: virtualBuffers\__init__.py:111
 msgid "in %s"
 msgstr "%sの中の"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:177
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:290
+#: virtualBuffers\__init__.py:186
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:291
 msgid "activates the current object in the virtual buffer"
 msgstr "仮想バッファ内の現在のオブジェクトを有効化"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:196
+#: virtualBuffers\__init__.py:205
 msgid "Refreshed"
-msgstr "更新済"
+msgstr "更新完了"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:201
+#: virtualBuffers\__init__.py:210
 msgid "use screen layout %s"
-msgstr "画面レイアウト%sを使用"
+msgstr "画面レイアウト%s"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:296
+msgid "displays a list of links"
+msgstr "リンクリストを表示"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:243
+#: virtualBuffers\__init__.py:308
 msgid "no next heading"
 msgstr "次の見出しはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:244
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:313
+#: virtualBuffers\__init__.py:308
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:314
 msgid "moves to the next heading"
 msgstr "次の見出しへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:250
+#: virtualBuffers\__init__.py:309
 msgid "no previous heading"
 msgstr "前の見出しはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:251
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:324
+#: virtualBuffers\__init__.py:309
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:325
 msgid "moves to the previous heading"
 msgstr "前の見出しへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:257
+#: virtualBuffers\__init__.py:310
+msgid "no next table"
+msgstr "次のテーブルがありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:310
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:358
+msgid "moves to the next table"
+msgstr "次のテーブルへ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:311
+msgid "no previous table"
+msgstr "前のテーブルがありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:311
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:369
+msgid "moves to the previous table"
+msgstr "前のテーブルへ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:312
 msgid "no next link"
 msgstr "これ以上リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:258
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:379
+#: virtualBuffers\__init__.py:312
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:380
 msgid "moves to the next link"
 msgstr "次のリンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:264
+#: virtualBuffers\__init__.py:313
 msgid "no previous link"
 msgstr "前のオブジェクトはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:265
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:390
+#: virtualBuffers\__init__.py:313
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:391
 msgid "moves to the previous link"
 msgstr "前のリンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:271
-msgid "no next visited link"
-msgstr "次の既読リンクはありません"
-
-#: virtualBuffers\__init__.py:272
+#: virtualBuffers\__init__.py:314
 msgid "moves to the next visited link"
 msgstr "次の既読リンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:278
-msgid "no previous visited link"
-msgstr "前の既読リンクはありません"
+#: virtualBuffers\__init__.py:314
+msgid "no next visited link"
+msgstr "次の既読リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:279
+#: virtualBuffers\__init__.py:315
 msgid "moves to the previous visited link"
 msgstr "前の既読リンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:285
-msgid "no next unvisited link"
-msgstr "次の未読リンクはありません"
+#: virtualBuffers\__init__.py:315
+msgid "no previous visited link"
+msgstr "前の既読リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:286
+#: virtualBuffers\__init__.py:316
 msgid "moves to the next unvisited link"
 msgstr "次の未読リンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:292
-msgid "no previous unvisited link"
-msgstr "前の未読リンクはありません"
+#: virtualBuffers\__init__.py:316
+msgid "no next unvisited link"
+msgstr "次の未読リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:293
+#: virtualBuffers\__init__.py:317
 msgid "moves to the previous unvisited link"
 msgstr "前の未読リンクへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:299
-msgid "no next form field"
-msgstr "これ以上フォームフィールドはありません"
+#: virtualBuffers\__init__.py:317
+msgid "no previous unvisited link"
+msgstr "前の未読リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:300
-#: virtualBuffers\__init__.py:307
+#: virtualBuffers\__init__.py:318
 msgid "moves to the next form field"
 msgstr "次のフォームフィールドへ移動"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:306
+#: virtualBuffers\__init__.py:318
+msgid "no next form field"
+msgstr "これ以上フォームフィールドはありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:319
 msgid "no previous form field"
 msgstr "前のフォームフィールドはありません"
 
-#: virtualBuffers\__init__.py:342
-msgid "displays a list of links"
-msgstr "リンクリストを表示"
+#: virtualBuffers\__init__.py:319
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:457
+msgid "moves to the previous form field"
+msgstr "前のフォームフィールドへ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:320
+msgid "no next list"
+msgstr "次のリストはありません"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:144
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:170
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:168
+#: virtualBuffers\__init__.py:320
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:402
+msgid "moves to the next list"
+msgstr "次のリストへ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:321
+msgid "no previous list"
+msgstr "前のリストはありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:321
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:413
+msgid "moves to the previous list"
+msgstr "前のリストへ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:322
+msgid "no next list item"
+msgstr "次のリスト項目はありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:322
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:424
+msgid "moves to the next list item"
+msgstr "次のリスト項目へ移動"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:323
+msgid "no previous list item"
+msgstr "前のリスト項目はありません"
+
+#: virtualBuffers\__init__.py:323
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:435
+msgid "moves to the previous list item"
+msgstr "前のリスト項目へ移動"
+
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:148
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:173
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:171
 msgid "loading document %s"
 msgstr "%sドキュメントを読み込み中"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:152
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:179
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:177
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:156
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:182
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:180
 msgid "done"
 msgstr "完了"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:256
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:263
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:267
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:280
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:260
-#: virtualBuffers_old\gecko.py:273
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:260
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:267
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:270
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:283
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:263
+#: virtualBuffers_old\gecko.py:276
 msgid "definition"
 msgstr "定義"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:291
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:295
 msgid "file upload"
 msgstr "ファイルアップロード"
 
-#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:324
+#: virtualBuffers_old\MSHTML.py:329
 msgid "clickable"
 msgstr "クリッカブル"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:271
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:272
 msgid "moves one page up in the virtual buffer's current document"
 msgstr "仮想バッファ内で1ページ上に移動"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:286
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:287
 msgid "moves one page down in the virtual buffer's current document"
 msgstr "仮想バッファ内で1ページ下に移動"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:312
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:323
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:313
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:324
 msgid "no more headings"
 msgstr "これ以上見出しがありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:334
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:345
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:335
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:346
 msgid "no more paragraphs"
 msgstr "これ以上段落はありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:335
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:336
 msgid "moves to the next paragraph"
 msgstr "次の段落へ移動"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:346
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:347
 msgid "moves to the previous paragraph"
 msgstr "前の段落へ移動"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:356
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:367
-msgid "no more tables"
-msgstr "これ以上テーブルはありません"
-
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:357
-msgid "moves to the next table"
-msgstr "次のテーブルへ移動"
-
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:368
-msgid "moves to the previous table"
-msgstr "前のテーブルへ移動"
+msgid "no more tables"
+msgstr "これ以上テーブルはありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:378
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:389
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:379
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:390
 msgid "no more links"
 msgstr "これ以上リンクはありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:400
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:411
-msgid "no more lists"
-msgstr "これ以上リストはありません"
-
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:401
-msgid "moves to the next list"
-msgstr "次のリストへ移動"
-
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:412
-msgid "moves to the previous list"
-msgstr "前のリストへ移動"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:422
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:433
-msgid "no more list items"
-msgstr "これ以上リスト項目はありません"
+msgid "no more lists"
+msgstr "これ以上リストはありません"
 
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:423
-msgid "moves to the next list item"
-msgstr "次のリスト項目へ移動"
-
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:434
-msgid "moves to the previous list item"
-msgstr "前のリスト項目へ移動"
+msgid "no more list items"
+msgstr "これ以上リスト項目はありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:444
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:455
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:445
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:456
 msgid "no more form fields"
 msgstr "これ以上フォームフィールドはありません"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:445
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:446
 msgid "Moves to the next form field"
 msgstr "次のフォームフィールドへ移動"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:456
-msgid "moves to the previous form field"
-msgstr "前のフォームフィールドへ移動"
-
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:469
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:470
 msgid "text: \"%s\" not found"
 msgstr "検索文字列\"%s\"が見つかりませんでした"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:475
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:476
 msgid "find a text pattern from the current cursor's position"
 msgstr "カーソル位置の文字列パターンに一致する文字列の検索"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:479
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:480
 msgid "find next occurrence of text"
 msgstr "次のパターンを含む文字列の検索"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:498
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:499
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:500
 msgid "h=headingQuickKey"
 msgstr "h=見出し用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:500
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:501
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:502
 msgid "f=formFieldQuickKey"
 msgstr "f=フォームフィールド用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:502
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:503
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:504
 msgid "p=paragraphQuickKey"
 msgstr "p=段落用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:504
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:505
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:506
 msgid "t=tableQuickKey"
 msgstr "t=テーブル用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:506
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:507
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:508
 msgid "k=linkQuickKey"
 msgstr "k=リンク用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:508
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:509
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:510
 msgid "l=listQuickKey"
 msgstr "l=リスト用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\__init__.py:510
 #: virtualBuffers_old\__init__.py:511
+#: virtualBuffers_old\__init__.py:512
 msgid "i=listItemQuickKey"
 msgstr "i=リスト項目用クイックキー"
 
-#: virtualBuffers_old\adobe.py:312
+#: virtualBuffers_old\adobe.py:315
 msgid "protected %s"
 msgstr "保護された%s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "NVDA - Quick Start document\n"
-#~ "\n"
-#~ "NVDA (%(description)s)\n"
-#~ "Version: %(version)s\n"
-#~ "URL: %(url)s\n"
-#~ "Please send bugs and suggestions to: %(maintainer)s <%(maintainer_email)"
-#~ "s>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "--- Copyright Info ---\n"
-#~ "%(copyrightInfo)s\n"
-#~ "----------------------\n"
-#~ "\n"
-#~ "This is the NVDA interface window. It enables you to control NVDA's "
-#~ "settings, and also to exit NVDA altogether.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To bring this window up at any time, press insert+n. To close this window "
-#~ "without exiting NVDA, press alt+f4.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To exit NVDA completely, either press insert+q from anywhere, or choose "
-#~ "'exit' from the NVDA menuin this window. NVDA will then bring up a dialog "
-#~ "box asking you if you want to exit, and you can either press the OK or "
-#~ "Cancel button.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To set the preferences (such as voice settings, key Settings, reading of "
-#~ "tooltips etc),\n"
-#~ "Use the alt key to move to the menu bar and then use the arrow keys to "
-#~ "navigate the menus and find the settings you want to change. Pressing "
-#~ "enter on many of the menu items will bring up a dialog box in which you "
-#~ "can change the individual settings. Most settings will take effect "
-#~ "straight away (such as changing the rate or pitch of the voice) so you "
-#~ "can easily find what settings most suit you. However, if you cancel out "
-#~ "of the dialog box the settings will go back to what they were before you "
-#~ "changed them. \n"
-#~ "\n"
-#~ "By default settings are not kept for the next time you run NVDA unless "
-#~ "you press ctrl+s or choose 'save configuration' from the NVDA menu. You "
-#~ "can set NVDA to automatically save the settings on exit by going to "
-#~ "'general settings...' in the Preferences menu and checking the 'Save "
-#~ "configuration on exit' checkbox and press ing ok.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Some usefull key commands when using NVDA are:\n"
-#~ "\n"
-#~ "General key strokes:\n"
-#~ "control - interupt/pause speech\n"
-#~ "shift - unpause speech\n"
-#~ "NVDA+1 - turns keyboard help on and off\n"
-#~ "NVDA+upArrow - reports the object with focus\n"
-#~ "NVDA+downArrow - starts sayAll (press control or any other key to stop)\n"
-#~ "NVDA+tab - report the object currently in focus\n"
-#~ "NVDA+t speak title\n"
-#~ "NVDA+f12 - report time and date\n"
-#~ "NVDA+2 - turn speaking of typed characters on and off\n"
-#~ "NVDA+3 turn speaking of typed words on and off\n"
-#~ "NVDA+4 - turn speaking of typed command keys (such as space, arrows, "
-#~ "control and shift combinations) on and off\n"
-#~ "NVDA+pageUp - increase rate of speech\n"
-#~ "NVDA+pageDown - decrease rate of speech\n"
-#~ "NVDA+p - turn reading of punctuation on and off\n"
-#~ "NVDA+s - toggle speech modes (off, talk and beeps)\n"
-#~ "NVDA+m - turn  reading of objects under the mouse on and off\n"
-#~ "NVDA+f - report current font (when in a document)\n"
-#~ "\n"
-#~ "Object navigation:\n"
-#~ "NVDA+numpadAdd - Where am I\n"
-#~ "NVDA+numpad5 - current object\n"
-#~ "shift+NVDA+numpad5 - dimensions and location of current object\n"
-#~ "NVDA+numpad8 - parent object\n"
-#~ "NVDA+numpad4 - previous object\n"
-#~ "NVDA+numpad6 - next object\n"
-#~ "NVDA+numpad2 - first child object\n"
-#~ "NVDA+numpadMinus - move to focus object\n"
-#~ "NVDA+end - move to statusbar\n"
-#~ "NVDA+numpadDivide - Move mouse to current navigator object\n"
-#~ "NVDA+numpadMultiply - move to mouse\n"
-#~ "nvda+numpadEnter - activate current object\n"
-#~ "\n"
-#~ "Reviewing the current object:\n"
-#~ "shift+numpad7 - move to top line\n"
-#~ "numpad7 - previous line\n"
-#~ "numpad8 - current line\n"
-#~ "numpad9 - next line\n"
-#~ "shift+numpad9 - bottom line\n"
-#~ "numpad4 - previous word\n"
-#~ "numpad5 - current word\n"
-#~ "numpad6 - next word\n"
-#~ "shift+numpad1 - start of line\n"
-#~ "numpad1 - previous character\n"
-#~ "numpad2 - current character\n"
-#~ "numpad3 - next character\n"
-#~ "shift+numpad3 - end of line\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "NVDAクイックスタートドキュメント\n"
-#~ "\n"
-#~ "NVDA (%(description)s)\n"
-#~ "Version: %(version)s\n"
-#~ "URL: %(url)s\n"
-#~ "バグ報告やご意見は、英語で%(maintainer)s <%(maintainer_email)s>までお送り"
-#~ "ください。\n"
-#~ "\n"
-#~ "--- 著作権情報---\n"
-#~ "%(copyrightInfo)s\n"
-#~ "----------------------\n"
-#~ "\n"
-#~ "これはNVDAの操作ウインドウです。ここではNVDAの動作に関する設定を行ったり、"
-#~ "NVDAを終了したりすることができます。\n"
-#~ "\n"
-#~ "insert+nを押すことで、このウインドウをいつでも表示できます。NVDAを終了させ"
-#~ "ることなくこのウインドウを閉じるには、alt+f4を押します。\n"
-#~ "\n"
-#~ "NVDAを完全に終了させるには、任意の場所でinsert+qを押すか、このウインドウ内"
-#~ "のNVDAのメニューから[終了]を選択してください。いずれの場合もNVDA終了確認の"
-#~ "ダイアログボックスが表示されますので、OKまたはキャンセルボタンを押して決定"
-#~ "してください。\n"
-#~ "音声やキーボード、ツールチップの読み方などの設定を行うには、\n"
-#~ "altキーを押してメニューバーに移動し、カーソルキーを使って目的のメニューま"
-#~ "で移動してください。多くの項目においてエンターキーを押すことで個別設定を変"
-#~ "更するためのダイアログボックスが表示されます。ほとんどの設定(例えば読み上"
-#~ "げスピードなど)は変更を適用後すぐに反映されますので、お好みの個別設定を簡"
-#~ "単に確認できます。キャンセルボタンでダイアログボックスを終了させた場合は、"
-#~ "個別設定は変更を行う前の状態に戻ります。\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ctrl+sキーを押すかNVDAメニューの中の[設定の保存]を行わない限り、初期状態で"
-#~ "はNVDA次回起動時には個別の設定情報は反映されません。NVDAの終了時に、自動的"
-#~ "に設定情報を保存することもできます。設定メニューの中にある[一般設定]の中の"
-#~ "[終了時、設定情報を保存する]チェックボックスをOnにしてOKボタンを押してくだ"
-#~ "さい。\n"
-#~ "\n"
-#~ "NVDA利用時の便利なキーコマンドは\n"
-#~ "\n"
-#~ "一般的なキー操作\n"
-#~ "control - 読み上げの一時停止/中断\n"
-#~ "shift - 読み上げの再開\n"
-#~ "NVDA+1 - キーボードヘルプのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+上矢印 - フォーカスのあるオブジェクトの通知\n"
-#~ "NVDA+下矢印 - 前文読み上げの開始(controlキーなどの任意のキーで中断)\n"
-#~ "NVDA+tab - 現在フォーカス中の項目の通知\n"
-#~ "NVDA+t - タイトルの読み上げ\n"
-#~ "NVDA+f12 - 現在日時の通知\n"
-#~ "NVDA+2 - 入力文字列の読み上げのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+3 - 入力単語の読み上げのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+4 - コマンドキー(スペースキー、カーソルキー、コントロールキー、シフ"
-#~ "トキーとのキーの組合せなど)の入力読み上げのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+pageUp - 読み上げ速度の増加\n"
-#~ "NVDA+pageDown - 読み上げ速度の加減\n"
-#~ "NVDA+p - 記号の読み上げのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+s - 読み上げモードの切り替え(Off、Talk、ビープ)\n"
-#~ "NVDA+m - マウス位置のオブジェクトの読み上げのOnとOff\n"
-#~ "NVDA+f - 現在のフォントの読み上げ(ドキュメントウインドウ)\n"
-#~ "\n"
-#~ "オブジェクトの操作\n"
-#~ "NVDA+テンキープラス - 現在位置の確認\n"
-#~ "NVDA+テンキー5 - 現在のオブジェクト\n"
-#~ "shift+NVDA+テンキー5 - 現在のオブジェクトの場所と長さ\n"
-#~ "NVDA+テンキー8 - 親オブジェクト\n"
-#~ "NVDA+テンキー4 - 前のオブジェクト\n"
-#~ "NVDA+テンキー6 - 次のオブジェクト\n"
-#~ "NVDA+テンキー2 - 最初の子オブジェクト\n"
-#~ "NVDA+テンキーマイナス - オブジェクトのフォーカス位置へ移動\n"
-#~ "NVDA+end - ステータスバーへ移動\n"
-#~ "NVDA+テンキースラッシュ - 現在のナビゲーターオブジェクトにマウスを移動\n"
-#~ "NVDA+テンキーアスタリスク - マウス位置へ移動\n"
-#~ "NVDA+テンキーエンター - 現在のオブジェクトを有効化\n"
-#~ "\n"
-#~ "現在のオブジェクトの閲覧\n"
-#~ "shift+テンキー7 - 最上行へ移動\n"
-#~ "テンキー7 - 前の行\n"
-#~ "テンキー8 - 現在行\n"
-#~ "テンキー9 - 次の行\n"
-#~ "shift+テンキー9 - 最下行\n"
-#~ "テンキー4 - 前の単語\n"
-#~ "テンキー5 - 現在の単語\n"
-#~ "テンキー6 - 次の単語\n"
-#~ "shift+テンキー1 - 行頭\n"
-#~ "テンキー1 - 前の文字\n"
-#~ "テンキー2 - 現在の文字\n"
-#~ "テンキー3 - 次の文字\n"
-#~ "shift+テンキー3 - 行末\n"
-#~ msgid "&NVDA"
-#~ msgstr "&NVDA"
-#~ msgid "&General settings...\tCtrl+Shift+G"
-#~ msgstr "一般設定(&G)...\tCtrl+Shift+G"
-#~ msgid "&Synthesizer...\tCtrl+Shift+S"
-#~ msgstr "出力先の選択(&S)...\tCtrl+shift+s"
-#~ msgid "&Voice settings...\tCtrl+Shift+V"
-#~ msgstr "音声設定(&V)...\tCtrl+shift+v"
-#~ msgid "&Keyboard Settings...\tCtrl+K"
-#~ msgstr "キーボード設定(&K)...\tCtrl+k"
-#~ msgid "&Mouse settings...\tCtrl+M"
-#~ msgstr "マウス設定(&M)...\tCtrl+m"
-#~ msgid "&Object presentation...\tCtrl+Shift+O"
-#~ msgstr "オブジェクトの説明(&O)...\tCtrl+o"
-#~ msgid "Virtual &buffers...\tCtrl+Shift+B"
-#~ msgstr "仮想バッファ(&B)...\tCtrl+b"
-#~ msgid "Document &formatting...\tCtrl+Shift+F"
-#~ msgstr "書式情報(&F)...\tCtrl+f"
-#~ msgid "&Hide user interface on startup"
-#~ msgstr "起動時に設定画面を隠す(&H)"
-